• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 229
    Bugün Toplam : 129
    Genel Toplam : 231424

64 SayıEditör
Dr. Servet TİKEN- Dr. Yasin TOPALOĞLU

Editör Yardımcısı
Dr. Ahmet Özgür GÜVENÇ - Dr. Ahmet TOPAL - Dr. Fatih VEYİS

Erzurum  31.01.2019

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSherbol ZHAPARALIEV  
Kırgızistan’da Şamanizm: Kırgız Tengrizminin Modern Çağda Yeniden Yükselişi Ss, 1-22
Shamanism In Kyrgyzstan: The Rise Of The Kyrgyz Tengrism In The Modern Era
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3880
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrullah YAKUT  
Klasik Türk ve Fars Şiirinde “Gerdiş-i Çeşm” Ss, 23-45
“Gardish-I Chashm” In Classical Turkish and Persian Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4034
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orçun ÜNAL  
Türkçe Üçüncü Tekil Şahıs İyelik Ekinin ve Pronominal /N/ Sesinin Kökeni Üzerine Ss, 47-69
On The Origins of the Turkic 3sg Possessive Suffix and the pronominal /N/
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4038
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali KARAHAN  
Müstear İsmin Ardındaki Giz: Türk Edebiyatında Râbia Hâtun Olayı Ss, 71-82
The Mystery behind Pseudonym: Râbia Hâtun Case In Turkish Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4032
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrah GÜNDÜZ  
Abdünnâfi İffet Efendi’nin Sâki-Nâmesi Ss, 83-102
The Sâki-Nâme of Abdunnâfi Iffet Efendi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4046
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vahit ZAHİDOĞLU  
Dede Korkut Kitabı’nda Bazı Kelimelerin Okunuşu Üzerine Ss, 103-116
Some new reading proposals in the book of Dada Gorgud
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3804
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Turan DOĞAN  
Kelür- / Keltür- / Ketür- / Getür- / Getir- ve Olur- / Oltur- / Otur- Fiilleri Üzerine Ss, 117-130
About Kelür- / Keltür- / Ketür- / Getür- / Getir- And Olur- / Oltur- / Otur- Verbs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3989
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Cihat ÜSTÜN  
Şemseddin Sâmî’nin ''Robenson'' Çevirisi İçin Türkiye Türkçesi Ekseninde Bir Çeviri Değerlendirmesi Ss, 131-180
A Translation Evaluation on the Axif of Turkish in Turkey for Semseddin Sami's ''Robenson'' Translation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3913
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru ÖZGÜN  
Tarık Dursun K.’nın Öykülerinde İkinci Kişili Anlatıcının Görünümü: “Sen / Siz” Dili Ss, 181-198
The Second Person Point of View in Tarik Dursun K.’S Stories: “You” (Singular / Plural) Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4013
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferda ZAMBAK  
Cengiz Aytmatov’un “Toprak Ana”Sı: İkincilleştirilmeden İlişki Kurulan Doğanın Dirimsel Gücü Ss, 199-211
Chingiz Aitmatov’s “Mother Earth”: Vital Power of Nature in a Relationship without Subordinating It
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4000
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pelin ASLAN AYAR  
“Aşk” Teması Üzerinden Halide Nusret Zorlutuna’nın Şiirlerinin Yazınsal Değeri Ss, 213-231
Literary Evaluation of Halide Nusret Zorlutuna’s Poems Through the “Love” Theme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4049
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tülin ARSEVEN  
Odgurmış’ta Kanaat/Akıbet İkilemi Ss, 233-251
Opinion / Fate of Dilemma in Odgurmiş
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3927
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlknur TATAR KIRILMIŞ  
Derlenmiş Türk Halk Masallarının Çocuk Edebiyatı İçin Yeniden Yazılması Ss, 253-270
The Re-Writing of Folktales for Children’s Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3986
Özet | Abstract | Tam Metin |

Duygu ÖZAKIN  
Fatma Aliye Hanım’ın Udî Romanında Kadın Özgürleşmesinin Sınırları: ‘İffet Dairesinde’ Çalışan Kadınlar ve ‘Ötekiler’ Ss, 271-281
Limits of Women’s Liberation in Fatma Aliye Hanim’s Udî: Women Working 'Within The Moral Boundaries’ and ‘The Others’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3944
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir ÖZTÜRK  
Çağdaş Kıpçak Türkçesinin Söz Varlığına Karay Türkçesinden Katkılar Ss, 283-302
Contributions from Karaim in Vocabulary of Contemporary Kipchak Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4099
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Lütfi KİNDİGİLİ  
Erzurum-Aşkale Güllüdere (Pırtın) Köyü’nden Ahşap Direkli Bir Cami Örneği Ss, 303-312
An Example of Wooden Post Mosque From Erzurum-Aşkale Güllüdere (Pırtın) Village
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4002
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan DEMİRKOL  
Pul Vergisi ve Osmanlı Mizah Basını (1874-1877) Ss, 313-335
Stamp Tax and Ottoman Humour Press (1874-1877)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3874
Özet | Abstract | Tam Metin |

Naim ÜRKMEZ  
1896-1898 Akçadağ Dümüklü Hadisesi Ss, 337-354
1896-1898 Akcadag Dumuklu Incident
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4093
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami KILIÇ  
Birinci Dünya Savaşı Sırasında Erzurum Palandöken’de Bir Kayak Kursu ve Bakû Heyet-İ Seferiyesi Ss, 355-368
A Ski Course in Palandoken Erzurum During World War I and Baku Campaign Mission
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4015
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevda ÖZKAYA SOFU  
II. Meşrutiyet Döneminde Türk-Macar İlişkilerinin Kaynağı Olarak Türk Basını Ss, 369-384
The Turkish Press in II. Constitutional Period as a Source of Turkish-Hungarian Relationships
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4052
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlyas AK  
Osmanlı Basınında Kafkas İslam Ordusu’nun Bakü’yü Kurtarması Ss, 385-408
Caucasus Islamic Army's Baku Rescue in Ottoman Press
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4022
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mevlüt YÜKSEL  
Düzenli Ordu’ya Geçiş Döneminde Zabitan Mektebinde Verilen Askerî Konferanslar (1921) Ss, 409-449
Military Conferences Given At Zabitan Mektebi in The Process of the Formation of Regular Army (1921)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3922
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep ÇELİK  
Mısır Milliyetçi Hareketi ve Türk Dış Politikası (1924-1925) Ss, 451-473
Egyptian Nationalist Movement and Turkish Foreign Policy (1924-1925
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3978
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Edip ÇELİK  
İkinci Dünya Savaşı Bitiminden Bağdat Paktı’na Geçen Süreçte Türkiye’nin Ortadoğu Politikası Ss, 475-497
Turkey’s Middle East Policy from The End of the Second World War to Baghdad Pact
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4097
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meral METİN GÖKSU - Betül ASLAN  
Hayırseverlerin Eğitime Katkısı: Kayseri İli Örneği Ss, 499-514
Contribution of Benefactors to Education: Example of Kayseri Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4001
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şener DEMİREL - Yelda KÖKÇÜ  
6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Şiirlerin Estetik Unsurlar Açısından İncelenmesi Ss, 515-533
Investigation on the Aesthetic Elements Poetry of 6th Class Turkish Course Books
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3979
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahadır GÜCÜYETER - İzzet ŞEREF - Ahmet KARADOĞAN  
TUTOR DESTEKLİ ÖĞRETİM MODELİ’NİN YABANCI ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE KONUŞMA BECERİLERİNE VE KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ Ss, 535-552
THE EFFECT OF TUTOR SUPPORTED TEACHING MODEL ON TURKISH SPEAKING SKILLS AND LOSS LEVELS OF FOREIGN STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4054
Özet | Abstract | Tam Metin |

Deniz IŞIKOĞLU  
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi C1 Ders Kitaplarında Hedef Kültüre Yönelik Metinlerde Değerler Ss, 553-562
The Values on the Texts about Target Culture in C1 Course Books of Teaching Turkish as a Foreign Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3848
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bünyamin SARIKAYA  
Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki (5, 6, 7 ve 8. Sınıf) Etkinliklerin Değerlendirilmesi Ss, 563-580
Evaluation of Activities (5, 6, 7 and 8. Grade) in Secondary School Turkish Language Textbooks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4047
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri