• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 122
    Bugün Toplam : 122
    Genel Toplam : 230760

63 SayıEditör
Dr. Servet TİKEN- Dr. Yasin TOPALOĞLU

Editör Yardımcısı
Dr. A.Özgür GÜVENÇ-Dr. Bahadır GÜCÜYETER-Dr. Ahmet TOPAL-Dr. Mevlüt YÜKSEL

Erzurum  30.09.2018

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenGüler Doğan Averbek  
Eser Sahibinin Tasarrufu mu, Müstensih Müdahalesi mi: Mantık-ı Esrâr Nüshaları Arasındaki Farklılıklar Ss, 1-18
Intervention of the Author or the Scribe: Differences Between the Copies of Mantık-i Esrâr
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3964
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan KAPLAN  
İki Şair Bir Şiir -II- Ss, 19-33
Two Poets One Poem -II-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3959
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kamile ÇETİN  
Klâsik Türk Şairlerinin Kaleminden Mağrib, Habeş ve Sudan Ss, 35-57
Magrib, Abyssinia and Sudan from the Point of Classical Turkish Poets
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3950
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadık ARMUTLU  
Hâcû-yı Kirmânî’de Şem’ İmgesi ve Klasik Türk Şiirine Yansıması Ss, 59-101
Imagery of Şem in Hacuyi Kirmani and its Reflection on Classic Turkish Poem
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4004
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus KAPLAN  
Klâsik Türk Edebiyatında Bilinmeyen Bahr-ı Tavîller-1: Kadrî ve Zuhûrî’nin Bahr-ı Tavîlleri Ss, 103-116
Unknown Bahr-ı Tavîls in Classıcal Turkish Lıterature-1: Kadrî and Zuhûrî’s Bahr-ı Tavîls
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3952
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin YAYLALI  
Emîrî Divan’ında Geçen Şahsiyetler Ss, 117-134
Characters in The Diwan of Emîrî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3967
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuz ERGENE  
Kavram Alanı Bağlamında Dîvânu Lugâti’t-Türk’teki Ses Yansımalı İkilemelerin Türkiye Türkçesindeki Biçimleri Ss, 135-160
Turkey Turkish Forms of Onomatopoeic Reduplications in Divánu Lugát at-Turk in The Context of Conceptual Field
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3833
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümit HUNUTLU  
Türkçede K- > G- VE T- > D- Tonlulaşması Üzerine Düşünceler Ss, 161-186
Thoughts on K-> G- AND T-> D- Sonorisation in Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3934
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümit Özgür DEMİRCİ  
Seyf-i Sarāyî’nin Gülistan Tercümesinde Fiilden Fiil Yapımı Ss, 187-226
At Seyf-i Sarâyî’s translation of Gülistan, The Verb Construction of the Verb
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3682
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu ŞEYDA GÜVEN  
Türkçede Gönül Kavramı ve Kullanım Alanı Ss, 227-242
The Concept of “Soul” and its usage in Turkish Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3900
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat BALYEMEZ  
Türkiye Türkçesinde Kapalı Gövde Örnekleri Ss, 243-266
Closed Stem Examples in Turkey Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3966
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan SOYDAŞ  
Nicolas de Nicolay’ın Seyahatnamesinde Kanuni Devri Osmanlı İmparatorluğu Ss, 267-288
Kanuni Reign Ottoman Empire in French Voyager Nicolas de Nicolay’s Itinerary
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3948
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih VEYİS  
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminde Çoklu Ortam Uygulamalarının Etkileri: Millî Edebiyat Dönemi Örneği Ss, 289-304
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminde Çoklu Ortam Uygulamalarının Etkileri: Millî Edebiyat Dönemi Örneği
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4030
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihangül DAŞTAN  
Bayburtlu Halk Şairi İmdat Sancar’dan Derlenen Hikâyeli Türküler Ss, 305-323
Folk Songs with a Story Compiled from the Minstrel from Bayburt, İmdat Sancar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3998
Özet | Abstract | Tam Metin |

Evren ÇİFCİ  
Türk Evlilik Âdet ve İnanışlarının Manilerdeki Yansımaları Ss, 325-343
The Reflections of Turkish Marriage Traditions and Beliefs on Manis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3920
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf SÖYLEMEZ  
2018 Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Kazanımların Üst Düzey Düşünme Becerileri Açısından Değerlendirilmesi Ss, 345-384
Evaluation of the Acquisitions in the 2018 Turkish Language Teaching Program in Terms of High-Level Thinking Skills.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3991
Özet | Abstract | Tam Metin |

Celal BÜYÜK  
Ahmet Hamdi Akseki’nin Din Karşıtı Akımlar İle Mücadelesi Ss, 385-398
Ahmet Hamdi Aksekı’s Struggle with Anti-Religious Movements
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3919
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurullah ŞAHİN  
Cengiz Aytmatov’un Romanlarında Sağlıklı Olmaya Önem Verme Değeri ve Sağlık Eğitimine Dair Pratik Bilgiler Ss, 399-418
The Value of the Importance Attrıbuted to Being Healthy and The Practical Information on Health Education in Cengiz Aytmatov’s Novels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3901
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aslı ÇANDARLI ŞAHİN  
Bozkırın Mührü: Taş Heykeller Ss, 419-436
The Signature of the Steppe: Stone Sculptures
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3895
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe ATICI ARAYANCAN  
Akkoyunlu Sultan Yakûb’un Ölümüne Dair Münazara ve Bazı Değerlendirmeler Ss, 437-446
A Debate and Some Evaluations on Aq-Qoyunlu Sultan Yakub’s Death
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3961
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cem TÜYSÜZ - Zehra HIRA  
Hz. Muhammed Döneminde Medine’de İktisadî Hayat Ss, 447-484
Hz Mohammed Period of Economic Life in The Medina
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3960
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özkan DAYI  
Moğol Dönemi Fars Şiirinde (Edebiyatında ) Kullanılan Bazı Türkçe-Moğolca Terimler Ss, 485-498
Some Turkish-Mongolian Terms Used in Mongolıan Period Persian Poetry (Literature)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3935
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan ÖZER  
Haçlı-Bizans Müttefik Ordusunun Dimyât Kuşatması (1169) Ss, 499-513
Damietta Siege of the Crusader-Byzantine Allied Army (1169)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3984
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman LOKMACI  
Solak-zâde Tarihi Ss, 515-531
The History of Solak-zâde
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3885
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rahmi TEKİN  
XVI. ve XVII. Yüzyılda İstanbul Kadınının Ziynet Eşyası Ss, 533-555
Istanbul Women’s Jewelry in XVI. and XVII. Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3887
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlkay ERKEN  
Yanya Vilayetinde Bir Muhacir Kasabası: Loros Ss, 557-571
Louros: An Immigrant Town in The Province of Jannina
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4005
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevim ERDEM - Hülya ARAT  
199 Numaralı (H. 1322-1324 / M.1904-1907) Mahmûd Paşa Mahkemesi Şer´Îyye Siciline Göre Alacak Verecek Meselesi’nin Değerlendirilmesi Ss, 573-590
199 Number (H. 1322-1324 / M.1904-1907) The Evaluation Of The Subject To Provide The Subject To The Chair By The Mahmud Pasha Court
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3903
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seda YILMAZ VURGUN  
Dünden Bugüne Bilecik Bölgesinde Yaşayan Yörükler'de Sosyo Kültürel Hayat Ss, 591-616
From Past to Today Socio-Cultural Life of Yörüks in the Region of Bilecik
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3917
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat KÜÇÜKUĞURLU  
Trabzon’da Modernleşmenin Simgesi Olarak Meydan-ı Şarkî Ss, 617-638
Trabzon’da Modernleşmenin Simgesi Olarak Meydan-ı Şarkî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4016
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şemsettin ÇELİK  
Bir Gezginin Gözünden 1950’lerin Başında Hatay Ss, 639-667
Hatay During the Early 1950s in a Traveler’s Eyes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3892
Özet | Abstract | Tam Metin |

Marziye MEMMEDLİ  
Tacikistan'da İç Savaş Ss, 669-683
Civil War in Tajikistan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3938
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zerrin KÖŞKLÜ - Muhammed Lütfi KINDIĞILI  
Geleneksel Erzurum Evlerine Bir Örnek: Yaşar İkizler Evi Ss, 685-704
A Traditional Erzurum Houses: Yasar İkizler House
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4012
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dündar ALİKILIÇ - Malik YILMAZ  
Erzurum Kütüphanelerinin Tarihi ve Bugünü Ss, 705-720
The History and Today of Erzurum Libraries
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3963
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri