• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 202
    Bugün Toplam : 122
    Genel Toplam : 230760

62 SayıEditör
Dr. Servet TİKEN- Dr. Yasin TOPALOĞLU

Editör Yardımcısı
Dr. A.Özgür GÜVENÇ-Dr. Bahadır GÜCÜYETER-Dr. Ahmet TOPAL-Dr. Mevlüt YÜKSEL-Dr. Fatih VEYİS

Erzurum  31.05.2018

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHaluk AYDIN  
Cevrî’nin Mesnevi Nazım Şekliyle Yazılmış Bilinmeyen Bir Manzumesi Üzerine Ss, 1-20
On the Cevri's Unknown Poem that Written in the Form of Masnavi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3795
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cafer MUM  
Bâkî’nin Gazellerinde Sevgilinin Adlandırılması Üzerine Bir İnceleme Ss, 21-35
An Analysıs on How the Beloved One Is Named in Bâkî’s Ghazals
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3908
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eleujan SERİMOV  
11. Yüzyıl Âlimlerinden Ez-Zemaşehri’nin Hayatı ve Eserleri Ss, 35-72
The Life and Works of 11th Century Scholar Ez-Zemaşehri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3923
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahri KUŞ  
Tasvir Ek Fiilinin Yapisi Ss, 73-82
Structure of Descriptive Complementary Verb
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3905
Özet | Abstract | Tam Metin |

Saadet KARAKÖSE Metin AKDENİZ  
Hâkânî’nin Medâyin Harâbeleri Kasidesi Şerhi ve Türkçe Tercümesi Ss, 83-110
Hakanı's Ruin of Medayın Poetry’s Explanation And Its Turkısh Translatıon
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3877
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali KAFKASYALI  
Dede Korkut Boylarinin Halk Hikâyesi Şeklinde Tasnifi: Hüseyin Mehemmedhanî ve Eserleri Ss, 111-122
The Classification of the Dede Korkut Stories in The Form of Folk Stories: Hüseyin Mehemmedhanî and His Works
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3750
Özet | Abstract | Tam Metin |

Güllü ÖZDEMİR  
Kırımlı Hafız Hüsam’ın Teressül Adlı Eserinin Yeni Bir Nüshası Ss, 123-132
A New Copy of Kirimli Hafiz Hüsam’s Teressül
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3882
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emin GÖNEN  
Süleyman Nazif’in Batı Dünyasına Karşı Duruşu ve “Hz. Îsâ’ya Açık Mektup” Adlı Eseri Ss, 133-146
Süleyman Nazif's Stance Against the West World and his Work Titled "The Open Letter to Jesus
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3838
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdar ŞİMŞEK  
Kayum Miftakov’un “Kırgız Halk Edebiyatını Derleme Yöntemleri” Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme Ss, 147-162
An Examination of the Kaygum Miftakov's Kirghiz Folk Literature Review Methods
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3893
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bünyamin TAN  
Mustafa Rahmi’nin Pallas’ın Eserinden Bir Çevirisi: Kalmuk Türkleri Ss, 163-186
A Translation Study of Mustafa Rahmi From Pallas’s Book: The Kalmuk Turks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3813
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rabia AKSU  
Süleymân-nâme-i Kebîr'de Çeviri Öğeleri Ss, 187-200
The Translations Item of Suleymân-nâme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3865
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra SAZYEK  
Anılarda Tanpınar Ss, 201-226
Tanpınar at Memorys
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3879
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nergiz DEMİR SOLAK  
Yaşar Kemal’in Teneke Adlı Oyununa Ekoeleştirel Bir Yaklaşım Ss, 227-238
An Ecocritic Approach to Yaşar Kemal’s Teneke Play
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3849
Özet | Abstract | Tam Metin |

Latife KIRBAŞOĞLU KILIÇ  
Ziya Gökalp’ın Hususî Mektuplarında Değer Aktarımı Ss, 239-250
Value Transfer in the Private Letters of Ziya Gokalp
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3925
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Lütfi KİNDİGİLİ  
Orta Asya’dan Anadolu’ya Bir Miras: Erzurum İç Kale Minaresi Ss, 251-282
An Heritage from Central Asia to Anatolia: Erzurum Citadel Minaret
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3886
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan AYGÖR  
Konya Gevale Kalesi 2016 Yılı Kazısında Bulunan Ok Uçları Ss, 283-306
Arrowheads Unearthed During Excavations of Konya’s Castle of Gevale in 2016
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3902
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çoşkun ERDOĞAN  
Hârezm İsmi ve Bölgenin Tarihi Coğrafyası Hakkında Bazı Tetkikler Ss, 307-322
Some Investigations on Khwarezm Name and Hıstorical Geography of Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3894
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihan GENÇTÜRK  
Barâk Hâcib ve Kutlughanlılar (Kirmân Karahıtayları)’ın Kuruluş Süreci Ss, 323-336
Barâk Hâjib and Establishment Process of the Kutlughans (Kirmân of Karahitays)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3802
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet YILMAZ  
Tohâristan Adı, Coğrafyası ve Bölgesinin Genel Sınırları Ss, 337-344
Geography, Region Borders and Name of Tokharistan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3889
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali İrfan KAYA  
Osmanlı Belgeleri Işığında Tökeli İmre’nin Osmanlı Himayesindeki Mücadelesi Ve Osmanlı Devletinden Sağlanan Parasal Yardımlar Ss, 345-374
In The Light of Ottoman Documents The Battle of Tökeli Imre under The Ottoman Protection and The Financial Supports Given by Ottoman State
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3869
Özet | Abstract | Tam Metin |

Musa SEZER  
XVI. Yüzyılda İsmihan Sultan’a Ait Dupniçe Mülk Toprakları (Mülknâme ve Sınırnâme İle Birlikte) Ss, 375-395
Dupnice Estates Belonged to Ismihan Sultan in XVIth Century (Together with Estate and Border Certificates)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3831
Özet | Abstract | Tam Metin |

Beyhan PAMUK - Hasan AKDAĞ  
Osmanlı Giyim–Kuşam Kültüründe Bir Akım: Cezayir Esvabı Ss, 397-406
A Fashion of Clothing Culture in Ottoman: Algeria Cloth
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3899
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhamed KÖSE - Süleyman LOKMACI  
İngiliz Konsolosluk Raporlarında Rusya’nın 1864 Kafkas Soykırımı ve Çerkeslerin Anadolu’ya Göçleri Ss, 407-422
Russian’s 1864 Circassians Massacre and Migration of the Circassians to Anatolia
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3904
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice AKIN ZORBA  
II. Meşrutiyet’in İlânında Manastır’da Suç Ss, 423-438
Crime in Bitola in the Announcement of the Second Constitution
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3842
Özet | Abstract | Tam Metin |

İskender YILMAZ  
Gisgim (Yusufeli) Kazasının Nüfusu (1863-1901) Ss, 439-446
The Population of the Borough of Gisgım (Yusufeli) (1863-1901)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3872
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat KANAT  
Dönemin Fransız Gazetelerinde 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı Ss, 447-464
1897 Ottoman-Greek War in The French Newspapers of the It Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3810
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep CUMHUR İSKEFİYELİ  
Karabet Tomayan’ın Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Ermenilere Nasihatleri Ss, 465-480
Karabet Tomayan’ın Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Ermenilere Nasihatleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3871
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami KILIÇ  
I. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın Kafkas Halklarını Rusya’ya Karşı Ayaklandırma Girişimleri Ss, 481-507
I. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın Kafkas Halklarını Rusya’ya Karşı Ayaklandırma Girişimleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3888
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin KALEMLİ  
I. Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı Devleti’nde Sansür Uygulaması Ss, 509-538
The Censorship Implementation in The Ottoman State in The First World War
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3896
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin BULUT  
Atatürk Devri Türk-Fransız İlişkileri Ss, 539-548
The Atatürk Period France and Turkey Relations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3884
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tolga AKAY  
20. Yüzyıl Başlarında İstanbul’da Otomobil, Kazalar ve Trafik Düzenlemeleri Ss, 549-570
The Automobile, Accidents and Traffıc Regulation in Istanbul in The Beginning of the 20th Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3847
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk URAL - Yasin ERCİLSİN  
1980-1983 Yılları Arasında Türkiye’de Basın ve Sanat Hayatı Ss, 571-593
The Press and Life of Art in Turkey Between 1980-1983
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3910
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri