• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 286
    Bugün Toplam : 155
    Genel Toplam : 230793

59 SayıEditör
Doç. Dr. Bahadır GÜCÜYETER - Yrd. Doç. Dr. Servet TİKEN

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TOPAL

Erzurum  2017

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHasan GÜLTEKİN  
KOCA RÂGIB PAŞA'NIN TELHİSLERİNDE I. MAHMUD DÖNEMİ SARAY GELENEKLERİ Ss, 1-13
IN RAGIP PASHA’S TELHÎSAT OTTOMAN PALACE TRADITIONS OF I. MAHMUT PERİOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3698
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lokman TURAN  
MEHMET MÜEZZİNOVİÇ’İN KAYITLARINA GÖRE BOSNALI MEYLÎ’NİN TARİH MANZUMELERİ Ss, 15-40
BOSNIAN MEYLI’S HISTORY EPIGRAPHS ACCORDING TO MEHMET MÜEZZİNOVİÇ’S RECORDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3728
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Halil ERZEN  
DİVAN ŞİİRİNDE MAHLAS KULLANMA GELENEĞİ VE BU GELENEĞİN MODERN ŞİİRE YANSIMALARI Ss, 41-73
TRADITION OF USING THE PSEUDONYM IN DIVAN POETRY AND IT’S REFLECTION TO MODERN POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1666
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat ÖZTÜRK  
BAHRİ EFENDİ’NİN LETAİFNAME’Sİ VE LETAİFNAME’SİNDEN MİZAH ÖRNEKLERİ Ss, 75-96
BAHRI EFENDI’S LETÂIFNAME AND SELECTED HUMORS FROM HIS LETÂIFNAME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1629
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sıtkı NAZİK  
ŞEYHÎ VE AHMED-İ RIDVÂN’IN “HÜSREV Ü ŞÎRÎN” MESNEVİLERİNDE ŞÎRÎN TİPİNİN MUKAYESESİ Ss, 97-118
THE COMPARISON OF ŞÎRÎN FORM IN MASNAVIS OF “HÜSREV Ü ŞÎRÎN” BELONGING TO ŞEYHÎ AND AHMED-I RIDVÂN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1633
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Sait ÇALKA  
İBRAHİM GÜLŞENÎ VE KIDEMNÂME ADLI TASAVVUFÎ MESNEVİSİ Ss, 119-154
İBRAHİM GÜLŞENÎ AND HIS SUFIC MESNEVI NAMED KIDEMNÂME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3718
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bünyamin TAN  
ÇİVİ YAZISIYLA ALAKALI İLK TÜRKÇE ESER: ASURİ VE KELDANİLERE MAHSUS HATT-I MIHİ HAKKINDA MALUMAT-I MÜCMELE Ss, 155-182
TURKISH FIRST CUNEIFORM WORK: ASURI VE KELDANILERE MAHSUS HATT-I MIHI HAKKINDA MALUMAT-I MUCMELE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1621
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan BAKIR  
ALINTILAR VE ATIFLAR BAĞLAMINDA BÂKİ AYHAN T.’NİN ŞİİRİ Ss, 183-199
BÂKİ AYHAN T.’S POETRY WITHIN THE CONTEXT OF QUOTATIONS AND ATTRIBUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1640
Özet | Abstract | Tam Metin |

Berna AKYÜZ SİZGEN  
SİLAHÇI TAHSİN’İN GİRİD ADLI ESERİ HAKKINDA BİR İNCELEME Ss, 201-227
A REVIEW OF HASAN TAHSİN’S GİRİD (CRETE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3729
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine Bilgehan TÜRK  
KENDİ KALEMİNDEN HALİT ZİYA’NIN YAZMA SERÜVENİ Ss, 229-239
WRITING ADVENTURE OF HALIT ZIYA FROM HIS OWN WRITING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1639
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek KAPLANKIRAN  
KAZAK TÜRKÇESİNDE SEVGİ VE SAYGI BİLDİREN SESLENME VE HİTAP SÖZLER ÜZERİNE Ss, 241-268
ON SPEECH AND GREETINGS SPEAKING LOVE AND RESPECT IN KAZAKH TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3720
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nesrin FEYZİOĞLU  
GELENEKSEL TÜRK SANAT MÛSIKÎSİNİN YAPISAL BİÇİMLENMESİ BAĞLAMINDA NOTA İCRÂ FARKLILIKLARI MESELESİ VE BİR KRİTER TEKLÎFİ Ss, 269-284
DIFFERENCES IN THE PERFORMANCE OF MUSICAL SCORES IN THE CONTEXT OF THE STRUCTURAL FORMATION OF TURKISH CLASSICAL MUSIC: A PROPOSAL OF CRITERIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3746
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet NUHOĞLU  
SANAT VE SANAT TERMİNOLOJİSİ AÇISINDAN DÎVÂNÜ LÜGATİ’T-TÜRK ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 285-303
An Analysis on The Diwanu Lugait’t-Turk for Art and Art Terminology
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3696
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turgut BAYDAR  
ÖZNESİZ CÜMLELER ÜZERİNE Ss, 305-313
ON SENTENCES WITHOUT SUBJECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1648
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra EKİNCİ ÇELİKPAZU ; Tuğba KARAKAYALI  
SABAHATTİN ALİ’NİN KUYUCAKLI YUSUF ADLI ROMANINDA YAPI ve İŞLEV BAKIMINDAN TASVİR/BETİMLEME EYLEMLERİ Ss, 315-344
DESCRIPTION/ DEPICTION IN THE NOVEL OF KOYUCAKLI YUSUF WRITTEN BY SABAHATTİN ALİ IN TERMS OF STRUCTURE AND FUNCTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3700
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sami BASKIN  
GENEL SÖZLÜKLERİN BÜTÜNCÜL VE PARÇACIL YAPILARINDA ÖZEL YER ADLARININ YERİ: TÜRKÇE SÖZLÜK’TE İL VE İLÇE ADLARI Ss, 345-366
PLACE OF SPECIAL PLACE NAMES IN MACRO AND MICRO STRUCTURE OF GENERAL DICTIONARIES: PROVINCE AND DISTRICT NAMES IN TÜRKÇE SÖZLÜK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3701
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrfan POLAT  
MAADAY-KARA DESTANI VE BATTAL GAZİ DESTANI ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR OKUMA Ss, 367-388
A COMPERATIVE READING ON EPIC OF MAADAY KARA AND BATTAL GAZI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1611
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuriye BASTEM  
BASAT’IN TEPEGÖZ’Ü ÖLDÜRDÜĞÜ DESTANI VE AXEL OLRİK’İN EPİK YASALARI Ss, 389-400
THE EPIC IN WHICH BASAT KILLS THE STARGAZER (TEPEGÖZ) AND AXEL OLRIK'S EPIC LAWS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1665
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cafer ÖZDEMİR  
KÜLTÜREL DOKU-İLETİŞİM BAĞLAMINDA NASREDDİN HOCA FIKRALARINDA TÜRK AİLESİ Ss, 401-419
TURKISH FAMILY IN THE ANECDOTES OF MULLAH NASRUDDIN WITHIN THE CONTEXT OF CULTURAL TEXTURE - COMMUNICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1664
Özet | Abstract | Tam Metin |

Raile ABDÜLVAHİT KAŞGARLI  
UYGUR ŞAİR MUHTER BUĞRA'NIN ÇOCUK ŞİİRLERİNDEKİ TEMA Ss, 421-434
The Theme in the Children Poems of the Uyghur Poet Muhter Buğra
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3702
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim KAMİL  
POMAK TÜRKLERİNİN “KİMLİK” MÜCADELESİ VE BULGARİSTAN KOMÜNİST PARTİSİNİN GİZLİ KARARLARI (1948 – 1984) Ss, 435-477
THE IDENTITY STRUGGLE OF POMAK TURKS & SECRET DECISIONS OF THE BULGARIAN COMMUNIST PARTY (1948-1984)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1626
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercüment BERK  
YUSUF AKÇURA VE FİKİRLERİ Ss, 479-509
YUSUF AKÇURA AND HIS IDEAS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3705
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan DAĞLI  
İSTANBUL’DA BİR ALMAN GAZETESİ TÜRKİSCHE POST Ss, 511-532
A GERMAN NEWSPAPER IN ISTANBUL: TÜRKİSCHE POST
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1650
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Celal VARIŞOĞLU  
TÜRKÇE ÖĞRENEN LİTVANYALI ÖĞRENCİLERİN KULLANDIKLARI DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİ Ss, 533-546
LANGUAGE LEARNING STRATEGIES WERE USED BY STUDENTS STUDYING TURKISH IN LITHUANIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3749
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz ASLAN ; Arzu BOY  
ÇARLIK RUSYASI YÖNETİMİNDE KARS'TA EĞİTİM Ss, 547-576
EDUCATION IN KARS UNDER THE ADMINISTRATION OF CZARIST RUSSIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1672
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif AKTAŞ ; İsa YILMAZ  
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KULLANDIKLARI HİTAPLARIN TOPLUMDİLBİLİM AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 577-594
INVESTIGATION OF EDUCATIONAL FACULTY STUDENTS ADDRESSINGS IN TERMS OF SOCIOLINGUISTICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3699
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehtap GÜNEŞ ÖZDEN ; Emrah BOYLU ; Umut BAŞAR  
İRAN’DA YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETEN YEREL ÖĞRETMENLERİN DİL ÖĞRETİM TECRÜBELERİNE İLİŞKİN BİR DURUM TESPİTİ ÇALIŞMASI Ss, 595-613
AN EVALUATION ON LANGAUGE TEACHING EXPERIENCE OF LOCAL TEACHERS IN IRAN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat3725
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri