• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 341
    Bugün Toplam : 155
    Genel Toplam : 230793

56 SayıEditör
Prof. Dr. Osman MERT

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Funda KARA

Erzurum  2016

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenCengiz ALYILMAZ  
ULUSLARARASI TÜRK AKADEMİSİ VE ALTAY CUMHURİYETİ’NDEKİ ESKİ TÜRK YAZITLARI ALBÜMÜ ADLI ESER ÜZERİNE Ss, 657-690
THE INTERNATIONAL TURKIC ACADEMY AND THE BOOK ALTAY CUMHURİYETİ’NDEKİ ESKİ TÜRK YAZITLARI ALBÜMÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1585
Özet | Abstract | Tam Metin |

Faruk POLATCAN  
EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİ’NDEKİ EPİGRAFİK ÖGELERE DAİR BİLGİLER Ss, 691-712
INFORMATION ON EPIGRAPHIC ELEMENTS IN EVLİYA ÇELEBİ’S SEYAHATNAME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1590
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan UYĞUR  
ÇAĞATAY TÜRKÇESİNDEKİ GÖLGE KELİMELERDEN BİRİ: ÜRKÜN Ss, 713-722
ONE OF THE GHOST WORDS İN CHAGATAİ LANGUAGE İS: URKUN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1519
Özet | Abstract | Tam Metin |

Talip DOĞAN  
HALAÇ TÜRKÇESİNDE {-DXK} EKİNİN BİTİMSİZ (INFINITE) FİİLLERDE KULLANIMLARI Ss, 723-737
THE USAGES OF {-DXK} SUFFIX IN INFINITE VERBS IN KHALAJ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1565
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÖZEREN  
KIRGIZ TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA HÂL EKLERİNİN KULLANIMI Ss, 739-766
THE USE OF CASE SUFFIXES IN KIRGHIZ TURKISH SUB-DIALECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1492
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman Kaan YALÇIN  
“GERİ” SÖZCÜĞÜNÜN ETİMOLOJİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 767-774
AN EVALUATION ON THE ORIGIN OF THE WORD “GERİ”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1530
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim ŞAHİN  
FİLOLOJİ VE BOTANİK ALANLARININ KAVŞAĞINDA YEREL FİTONİMLER (BİTKİ ADLARI) MESELESİ Ss, 775-791
DOMESTIC PLANT NAMES ISSUE AT THE INTERSECTION OF PHILOLOGY AND BOTANICAL FIELDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1557
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahadır GÜNEŞ  
BELAGAT TERİMLERİNİN TÜRKÇE KARŞILIKLARI: FESAHAT VE İLGİLİ TERİMLERE ÖNERİLEN KARŞILIKLAR Ss, 793-806
TURKISH EQUIVALENT OF RHETORICAL TERMINOLOGY: PROVISIONS APPLICABLE TERMS AND RECOMMENDED THAT THE FESAHAT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1539
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferhat SAĞLAM  
KARACA OĞLAN’IN ŞİİRLERİNDEKİ FİİLLERİN ÖLÇÜNLÜ TÜRKÇEYE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ VE YAPILARINA GÖRE KULLANIM SIKLIĞI Ss, 807-835
THE FREQUENCY OF OCCURRENCE OF THE VERBS IN TERMS OF FORM SEEN IN KARACA OĞLAN’S POEMS AND THE PROPERTIES OF THESE VERBS DIFFERENT FROM STANDART TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1579
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şahap BULAK  
VAN KÜRESİN AĞZI'NDA DEYİMLER Ss, 837-857
IDIOMS IN VAN KURESIN DIALECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1577
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrfan POLAT  
MARTIN HEIDEGGER’İN “VARLIK VE ZAMAN”I EKSENİNDE BOĞAÇ HAN VE TEPEGÖZ HİKÂYELERİ Ss, 859-873
BOĞAÇ HAN AND TEPEGÖZ STORIES WITH IN THE FRAME WORK OF MARTIN HEIDEGGER’S “BEING AND TIME”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1485
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin KURTLU Büşra KOÇAK  
OĞUZ KAĞAN DESTANI’NDA HÜKÜMDAR TASARIMI Ss, 875-901
EMPEROR DESIGN IN THE EPIC OF OĞUZ KAĞAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1413
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin BAYDEMİR  
ASKİYA ŞEKİLLERİ VE BENZER TÜRLERLE MUKAYESESİ Ss, 903-921
TYPES OF ASKİYA AND ITS COMPARISON WITH SIMILAR GENRES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1518
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir ERKAL  
DİVAN ŞİİRİNE POETİK YAKLAŞIMLAR: DİVAN ŞİİRİNDE SAF ŞİİR USLUBU Ss, 923-939
THE POETIC APPROACHES TO DIVAN POETRY: PURE POETRY IN DIVAN POETRY STYLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1574
Özet | Abstract | Tam Metin |

Saadet KARAKÖSE  
DİVAN ŞİİRİNİN MATEMATİĞİ Ss, 941-979
ARITHMETICS OF OTTOMON POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1572
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulmuttalip İPEK  
NEDİM’İN “KÖŞK KASİDESİ”NE NAMIK KEMAL VE ZİYA PAŞA’NIN NAZİRELERİNİN TÂHİRÜ’L-MEVLEVÎ TARAFINDAN ŞERHİ Ss, 981-1030
TAHIRU’L-MEVLEVI’S ANNOTATION ON NAMIK KEMAL AND ZIYA PASHA’S PARALLEL POEMS TO NEDIM’S “MANOR EULOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1561
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan KAPLAN  
İKİ ŞAİR BİR ŞİİR -I- Ss, 1031-1062
TWO POETS ONE POEM -I-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1493
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus KAPLAN  
LEBÎBÎ VE EYÜP ŞEHRENGİZİ Ss, 1063-1076
LEBÎBÎ AND THE ŞEHRENGIZ OF EYUP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1474
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necip Fazıl ŞENARSLAN  
OSMANLI SAHASINDA TERCÜME EDİLMİŞ İLK OKÇULUK RİSALESİ: UMDETÜ’L-MÜTENÂSİLÎN Ss, 1077-1104
THE FIRST ARCHERY PAMPHLET TRANSLATED IN OTTOMAN FIELD: UMDETÜ’L-MÜTENÂSİLÎN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1508
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdal KARA  
FARKLI NÜSHALAR IŞIĞINDA AHMED-İ BÎCÂN’IN MANZUM CEVÂHİR-NÂMESİ’NİN TENKİTLİ METNİ Ss, 1105-1124
THE CRITICAL TEXT OF AHMED-I BÎCÂN'S VERSIFIED CEVÂHIR-NÂME IN THE LIGHT OF DIFFERENT COPIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1503
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulcebbar KAVAK  
ŞEYH ABDÜLGANÎ en-NABLUSÎ’NİN (ö. 1143/1731) MEVLEVÎLİK MÜDAFAASI: el-UKÛDÜ’L-LÜ’LÜİYYE FÎ TARÎKİ’S-SÂDETİ’L-MEVLEVİYYE ADLI ESERİ Ss, 1125-1151
SHEİKH ABDULGANÎ an-NABLUSÎ's (d. 1143/1731) DEFENCE OF MAWLAWİYYA: HİS WORK CALLED al-UKÛDU’L-LU’LUİYYA FÎ TARÎKİ’S-SÂDETİ’L-MAWLAWİYYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1491
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa AYDEMİR  
TEVFİK FİKRET VE MEHMET AKİF’İN BENZER İSİMLİ / TEMALI MANZUMELERİ Ss, 1153-1174
THE POEMS OF TEVFİK FİKRET AND MEHMET AKİF WİTH THE SİMİLAR NAME / THEMES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1411
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet TÖRENEK  
NECİP FAZIL’IN TASAVVUFİ OYUNLARI Ss, 1175-1184
NECIP FAZIL’S MYSTICAL TO THEATRE PLAYS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1543
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mukadder ERKAN  
HİLMİ YAVUZ’UN ÜÇ ANLATISI’NDA UZAMIN ONTOLOJİSİ YA DA ONTOLOJİNİN UZAMI Ss, 1185-1193
THE ONTOLOGY OF SPACE OR THE SPACE OF ONTOLOGY IN ÜÇ ANLATI BY HİLMİ YAVUZ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1576
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veli KILIÇARİSLAN  
FAHİR ONGER’İN ELEŞTİRMENLİĞİ VE TÜRK EDEBİYATINA BAKIŞI Ss, 1195-1214
FAHİR ONGER AS A CRITIC AND HIS CRITICAL APROACH TO TURKISH LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1520
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Ali GAZEL  
İÇEL SANCAĞI’NIN YÖNETİM MERKEZİ OLMAK İÇİN ERMENEK VE SİLİFKELİLERİN YAPTIKLARI MÜCADELE Ss, 1215-1253
THE STRUGGLE BETWEEN ERMENEK AND SILIFKE FOR BECOMING THE CAPITAL OF THE SANJAK OF ICEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1537
Özet | Abstract | Tam Metin |

Feyza KURNAZ ŞAHİN  
İNGİLİZ ARŞİV BELGELERİNE GÖRE I. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA AFYONKARAHİSAR ÜSERA GARNİZONU’NDAKİ İNGİLİZ ESİRLER Ss, 1255-1307
ENGLISH CAPTIVES IN AFYONKARAHISAR CAPTIVE CAMP DURING THE FIRST WORLD WAR YEARS ACCORDING TO ENGLISH ARCHIVE DOCUMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1563
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şaban ORTAK  
I. DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA OSMANLI VE HABSBURG HANEDANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER Ss, 1309-1338
RELATIONS BETWEEN HABSBURG AND OTTOMAN ROYAL FAMILIES DURING WORLD WAR I
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1532
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman UYGUN  
PAQUET VAPUR NAKLİYAT KUMPANYASI (COMPAGNIE DE NAVIGATION PAQUET) VE OSMANLI ERMENİLERİ Ss, 1339-1363
COMPAGNIE DE NAVIGATION PAQUET AND OTTOMAN ARMENIANS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1555
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Etem ÇAKIR  
SOFYA ŞEHRİNDE ELİT KADINLARIN GİYİM KUŞAM KÜLTÜRÜ: XVII. YÜZYILIN İKİNCİ YARISI Ss, 1365-1386
CLOTHING CULTURE OF WOMAN IN THE CITY OF SOFIA: THE SECOND HALF OF THE 17TH CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1499
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa CİHAN  
NURETTİN TOPÇU VE AHLAK EĞİTİMİ Ss, 1387-1398
NURETTİN TOPÇU AND MORAL EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1538
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf ŞEN  
MÂVERÂÜNNEHİR FIKIH KÜLTÜRÜNÜN ETKİLERİ (KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ) Ss, 1399-1423
THE EFFECTS OF MAWARA'UN NAHR FIQH CULTURE ON KIRGHIZ LIFESTYLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1332
Özet | Abstract | Tam Metin |

Onur ER  
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TAKVİMLERİNE KÜLTÜREL DEĞERLER AÇISINDAN BİR BAKIŞ Ss, 1425-1440
THE VIEW OVER BİTLİS EREN UNIVERSITY CALENDARS IN TERMS OF CULTURAL VALUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1588
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat ÖZBAY Tuğçe DAŞÖZ  
ÖZ DÜZENLEMEYE DAYALI ÖĞRENME VE YAZMA EĞİTİMİ Ss, 1441-1458
SELF-REGULATED LEARNING AND WRITING INSTRUCTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1599
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet DEMİRTAŞ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İPEK YOLU KAVŞAĞININ ÖLÜMSÜZLÜK ESERLERİ ÜZERİNE Ss, 1459-1465
İPEK YOLU KAVŞAĞININ ÖLÜMSÜZLÜK ESERLERİ ÜZERİNE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1523
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail ÇOBAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: PROF. DR. OSMAN MERT VE KÖLİ ÇOR YAZITI VE ANIT MEZAR KOMPLEKSİ ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 1467-1475
PROF. DR. OSMAN MERT VE KÖLİ ÇOR YAZITI VE ANIT MEZAR KOMPLEKSİ ADLI ESERİ ÜZERİNE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1592
Özet | Abstract | Tam Metin |

Harun ŞAHİN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: PROF. DR. NEVZAT ÖZKAN’IN ADAM VAR ÂLEMDEN ÖTE ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 1477-1485
PROF. DR. NEVZAT ÖZKAN’IN ADAM VAR ÂLEMDEN ÖTE ADLI ESERİ ÜZERİNE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1581
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri