• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 238
    Bugün Toplam : 155
    Genel Toplam : 230793

55 SayıEditör
Doç. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Funda KARA

Editör Yardımcısı


Erzurum  2016

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHüsna KOTAN  
PROF. DR. AVNİ GÖZÜTOK Ss, 1-9
PROF. DR. AVNİ GÖZÜTOK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1540
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar ŞİMŞEK  
KARAHANLI TÜRKÇESİ DÖNEMİ KUR’AN TERCÜMELERİNDEN RYLANDS NÜSHASINDA FARSÇA TERCÜME ETKİSİ ÜZERİNE MÜLAHAZALAR Ss, 11-27
IDEAS ABOUT THE PERSIAN TRANSLATION EFFECT IN THE RYLANDS MANUSCRPIT FROM THE QARAKHANID TURKISH QUR’AN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1330
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan SALAN  
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDE STANDART DIŞI KULLANILAN ÇOKLUK 1. KİŞİ EKLERİ ÜZERİNE Ss, 29-42
ON NON-STANDARD FIRST PERSON PLURALITY SUFFIXES USED IN OLD ANATOLIAN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1490
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrfan POLAT  
DEDE KORKUT KİTABI'NDA İÇ KONUŞMA/MONOLOG TEKNİĞİ Ss, 43-57
INNER SPEECH TECHNIQUE IN BOOK OF DEDE KORKUT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1404
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdülbaki ÇETİN  
AYDINOĞLU MEHMET BEY’E SUNULAN TEZKİRETÜ’L-EVLİYÂ VE KISASU’L-ENBİYÂ TERCÜMELERİ ÜZERİNE Ss, 59-92
ON TRANSLATIONS OF TADHKIRAT AL-AWLIYA AND QISAS AL-ANBIYA DEDICATED TO AYDINOGLU MEHMET BEG
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1378
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Nuri ÇINARCI  
SEYYİD EBULKÂSIM NEBÂTÎ VE SÂKÎNÂMESİ Ss, 93-126
SEYYID EBULKASIM NEBATI AND HIS SAKINAME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1467
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Akif GÖZİTOK  
MANZUM SÖZLÜK GELENEĞİMİZİN KAYIP HALKASI: NAZM-I BEDÎ Ss, 127-148
THE LOST RING OF OUR TRADITIONAL IN VERSE DICTIONARIES: NAZM-I BEDÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1524
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeki KAYMAZ  
KİTÂB-I BEYLİK NASIL BİR ESERDİ? Ss, 149-157
WHAT KIND OF A WORK WAS KİTAB-I BEYLİK?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1394
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muharrem DAŞDEMİR Süleyman EFENDİOĞLU  
KARS VE ERZURUM AĞIZLARINDA RUSÇA ÖDÜNÇ KELİMELER Ss, 159-178
RUSHIAN BORROWED WORDS IN KARS AND ERZURUM DIALECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1448
Özet | Abstract | Tam Metin |

Funda KARA  
“TÜRK DİLİ” ÇALIŞMALARINDA DİZİN MESELESİ ÜZERİNE Ss, 179-207
ON THE ISSUE OF INDEX IN “TURKISH LANGUAGE” STUDIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1535
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim TELLİOĞLU  
İSLAM ÖNCESİ TÜRK TOPLUMUNDA KADININ KONUMU ÜZERİNE Ss, 209-224
UP ON THE POSITION OF THE WOMAN IN THE PRE-ISLAMIC TURKISH SOCIETY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1458
Özet | Abstract | Tam Metin |

Müşerref AVCI  
OSMANLI DEVLETİ’NDE KADIN HAKLARI VE KADIN HAKLARININ GELİŞİMİ İÇİN MÜCADELE EDEN ÖNCÜ KADINLAR Ss, 225-254
IN OTTOMAN EMPIRE WOMEN’S RIGHTS AND LEADING WOMEN WHO STRUGGLE FOR THE DEVELOPMENT OF WOMEN’S RIGHTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1349
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan BAKIR  
LEYLÂ ERBİL’İN KADIN ANLATICILARI Ss, 255-276
LEYLÂ ERBIL’S WOMAN NARRATORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1489
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şahap BULAK  
BİR MİKRO ÜSLUP İNCELEME DENEMESİ:AHMED ARİF’İN “MERHABA, İÇERDE, AY KARANLIK” ŞİİRLERİNDE ÜSLUP Ss, 277-304
A MICRO STYLE EXAMİNANATION TRIAL: THE STYLE AHMED ARİF’S POEMS “MERHABA, İÇERDE, AY KARANLIK”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1473
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Teoman GÜNEŞ  
AĞIR ROMAN'DA ARGO KULLANIMI VE ESERİN SÖZ VARLIĞI'NA KATKILARI Ss, 305-317
USE OF ARGOT İN "AĞIR ROMAN" AND İT'S CONTRUBİTİON TO VOCABULARY OF THE NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1424
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman ÜNLÜ  
EDGAR ALLAN POE’NUN “TEK ETKİ” KURAMI ve KLASİK TÜRK HİKAYESİ: NEV-Î-ZÂDE ÂTÂYÎ ÖRNEĞİ Ss, 319-343
EDGAR ALLAN POE’S “SINGLE EFFECT” THEORY and CLASSICAL TURKISH STORY: NEV-Î-ZÂDE ÂTÂYÎ EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1292
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meltem YILMAZ  
2BA BEDEN BEYİN AKIMI’NDAKİ POSTMODERNİST UNSURLAR Ss, 345-364
THE POSTMODERNIST ELEMENTS IN 2BA BEDEN BEYIN AKIMI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1355
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail ÖĞRETİR  
LANGSTON HUGHES: AMERİKALI ZENCİ BİR YAZARIN GÖZÜYLE SOVYET RUSYA VE ORTA ASYA Ss, 365-376
LANGSTON HUGHES: AN AFRICAN AMERICAN WRITER’S OBSERVATIONS ON SOVIET RUSSIA AND CENTRAL ASIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1470
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rıdvan ÇİTİL  
DALA VİLAYATINIÑ GAZETI Ss, 377-402
DALA VİLAYATINIÑ GAZETI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1502
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aşur ÖZDEMİR  
KAZAKÇADA “MAQAL-MÄTEL” KAVRAMI Ss, 403-428
“MAQAL-MÄTEL” CONCEPT IN KAZAKH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1460
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şureddin Memmedli  
GÜRCİSTAN’DAKİ TÜRKLERİN TİYATRO ESERLERİ Ss, 429-443
THEATRE WORKS OF TURKISH IN GEORGIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1482
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rasim BAYRAKTAR Aysun ULU  
PASTORAL TOPLUM ÇÖZÜMLEMESİ BAĞLAMINDA VAN ULUPAMİR KIRGIZ TÜRKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 445-467
A STUDY ON VAN ULUPAMIR KYRGYZ TURKS IN THE CONTEXT OF PASTORAL COMMUNITY ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1427
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali YAKICI Vafa SAVAŞKAN  
AZERBAYCAN’DAKİ OKULLARDA EDEBİYAT EĞİTİMİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ VE EDEBİYAT EĞİTİM PROGRAMLARI Ss, 469-483
HISTORICAL DEVELOPMENT OF LITERATURE INSTRUCTION AND LITERATURE EDUCATION PROGRAMMES OF AZERBAIJAN SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1449
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turgut KARABEY Mehmet Fatih ÖZCAN  
1928-1950 YILLARI ARASINDA LİSE EDEBİYAT KİTAPLARINDA YER ALAN DİVAN EDEBİYATI METİNLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 485-507
ANALYZE OF DIVAN LITERATURE TEXTS IN THE COURSE BOOKS TAUGHT IN COLLEGES BETWEEN THE YEARS OF 1928 – 1950
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1416
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahattin ŞİMŞEK Sıddık BAKIR  
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ VE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNİN ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİ Ss, 509-542
INTERNATIONAL STUDENTS MOBILITY AND THE INTERNATIONALIZATION PROCESS OF ATATÜRK UNIVERSTY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1541
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz ŞENGÜL Yiğit KARABULUT  
TRT SANATÇILARININ MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 543-555
THE INVESTIGATION OF TRT ARTISTS OPINIONS ABOUT VOCATIONAL MUSIC EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1412
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman YALÇIN  
FİLİSTİN CEPHESİ TÜRK HAVA HAREKÂTI Ss, 557-595
TURKISH AIR EXPEDITION IN PALESTINE FRONT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1362
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yahya YEŞİLYURT  
ERZURUM YEREL TARİH ARAŞTIRMALARI AÇISINDAN İNGİLİZ ULUSAL ARŞİVLERİNİN ÖNEMİ (19. YÜZYIL) Ss, 597-624
IMPORTANCE OF THE NATIONAL ARCHIVES IN TERMS OF STUDIES ON ERZURUM LOCAL HISTORY (19. CENTURY)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1461
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veysel DİNLER  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İPEK YOLU KAVŞAĞININ ÖLÜMSÜZLÜK ESERLERİ Ss, 625-628
İPEK YOLU KAVŞAĞININ ÖLÜMSÜZLÜK ESERLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1522
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semra ALYILMAZ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: PROF. DR. AHMET BURAN’IN TÜRKLÜK BİLİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 629-635
PROF. DR. AHMET BURAN’IN TÜRKLÜK BİLİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ADLI ESERİ ÜZERİNE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1534
Özet | Abstract | Tam Metin |

Prof. Dr. Asif Rüstemli Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Süleyman Kaan YALÇIN  
MUHİTDİN BİRGEN VE BAKÜ MUHİTİ Ss, 637-645
MUHİTDİN BİRGEN VE BAKÜ MUHİTİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1527
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hayriye DURKAYA  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: KLASİK TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ(I-II), SELAMİ ECE, ESER YAYINLARI, ERZURUM, 2015 Ss, 647-649

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1488
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri