• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 336
    Bugün Toplam : 155
    Genel Toplam : 230793

54 SayıEditör
Doç. Dr. Osman MERT

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Funda KARA

Erzurum  2015

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenOsman MERT  
KARAKURUM BÖLGESİ’NDEKİ ARAP HARFLİ YAZITLAR Ss, 1-29
INSCRIPTIONS IN THE ARABIC LETTERS AROUND KARAKURUM REGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1442
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semra ALYILMAZ  
TÜRKÇENİN SÖZ DİZİMİNDE SESLENMELER VE SESLENME ÖBEKLERİ Ss, 31-50
VOCATIVES AND VOCATIVE GROUPS IN TURKISH SYNTAX
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1438
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman Kaan YALÇIN  
TÜRKÇEDE SON SESTE GÖRÜLEN ÜNLÜ TÜREMELERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 51-69
AN EVALUATION ON EPENTHESIS OF VOWELS IN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1363
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan SALAN  
{-mAĠIn} ZARF-FİİL EKİ ÜZERİNE Ss, 71-84
ON CONVERB SUFFIX {-mAĠIn}
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1364
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bedri SARICA  
ḲUDA / ĠUDA SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE Ss, 85-101
ON THE WORDS OF ḲUDA / ĠUDA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1337
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahri KUŞ  
TERS DİZİM SÖZLÜKLERİNİN TÜRK DİLİ ÇALIŞMALARINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ Ss, 103-115
THE PLACE AND IMPORTANCE OF INVERTED SYNTAGMA GLOSSARIES IN TURKISH LANGUAGE STUDIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1397
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şaziye DİNÇER BAHADIR  
RİSÂLETÜ’N-NUSHİYYE’DE BAĞLAMA BAĞLI YAKIN ANLAMLI ÇİFTLER Ss, 117-136
CONTEXT RELATED PAIRS WITH SIMILAR MEANING IN RİSÂLETÜ’N-NUSHİYYE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1401
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Cihat ÜSTÜN  
HAMDULLAH HAMDÎ’NİN YÛSUF U ZELÎHÂ MESNEVİSİNDEKİ “ﺍﻛﺮﻣﻰ ﻣﺜﻭﺍﻩ” İBARESİ ÜZERİNE Ss, 137-147
ON “اكرمى مثواه ” EXPRESSION IN HAMDULLAH HAMDÎ’S YÛSUF U ZELÎHÂ MASNAVI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1317
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aşur ÖZDEMİR  
KAZAKÇADA RENK KAVRAMI VE RENKLER Ss, 149-208
COLOR CONCEPT AND COLORS IN KAZAKH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1387
Özet | Abstract | Tam Metin |

Saadet KARAKÖSE  
KLÂSİK TÜRK EDEBİYATINDA TENASÜH İNANCI İZLERİ Ss, 209-238
BELIEF OF TRANSFORMATION ITEMS IN TURKISH CLASSICAL LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1319
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan EKİNCİ  
SEVGİLİYE VE DOST(LAR)A MEKTUPLAR: MÜNŞEÂT-I NAHîFî Ss, 239-287
LETTERS TO THE DARLING AND FRFENDS: MÜNŞEÂT-I NAHÎFÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1347
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nazire ERBAY  
EŞREFOĞLU RÛMÎ’NİN İKİ GAZELİNDE ‘DURUM ANLATIMI’ ÜZERİNE BİR OKUMA DENEMESİ Ss, 289-301
ESREFOGLU RUMI’S TWO GAZEL ‘CASE EXPRESSION’ ON A READING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1402
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf BABÜR  
ŞEYH GALİB’İN ŞERH-İ CEZİRE-İ MESNEVİ’SİNE DAİR BAZI TESPİTLER Ss, 303-312
SOME DETERMINATIONS ON ŞEYH GALIB'S ŞERH-I CEZİRE-I MESNEVI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1399
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferdi KİREMİTÇİ  
KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA ÖĞRETİCİ ESERLER: TANIM, TASNİF, ÖRNEK METİN Ss, 313-352
THE DIDACTIC WORKS IN THE CLASSICAL TURKISH LITERATURE: DEFINITION, CLASSIFICATION, EXAMPLE TEXT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1321
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bünyamin TAN  
ALÂEDDÎN ALİ ÇELEBİ’NİN MÜNÂZARA TÜRÜNDE BİR ESERİ: DÂSİTÂN-I TÛTÎ VÜ KARGA-İ ‘ALÂEDDÎN Ss, 353-374
ALADDIN ALI ÇELEBI'S A LITERARY WORK IN MUNAZARA TYPE: DASITAN-I TUTI VU KARGA-I ALAADDIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1299
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seda ARIKAN  
KAYBOLUŞTAN YENİDEN DOĞUŞA: ÜÇ ANLATI’DA YAZARIN TİN YAZIMI Ss, 375-401
FROM BEING LOST TO REBIRTH: PSYCHEGRAPHIE OF THE WRITER IN ÜÇ ANLATI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1358
Özet | Abstract | Tam Metin |

Servet TİKEN  
CENEVRE’DE BİR JÖN TÜRK MİZAH GAZETESİ: TOKMAK Ss, 403-415
A YOUNG TURKS’ HUMOR NEWSPAPER IN GENEVA: TOKMAK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1371
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevgül TÜRKMENOĞLU  
LATİFE TEKİN’İN SEVGİLİ ARSIZ ÖLÜM ROMANINDA BÜYÜLÜ GERÇEKÇİLİK Ss, 417-426
MAGICAL REALISM IN LATIFE TEKIN’S SEVGILI ARSIZ OLUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1360
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet GÖKÇEGÖZOĞLU  
ZÜHRE - TAHİR HİKÂYESİNİN TÜRKMEN VE KUMUK VARYANTLARININ EPİZOTLARINA GÖRE İNCELENMESİ Ss, 427-449
ZÜHRE - TAHİR THE STORY OF THE ACCORDING TO EPISODES OF INVESTIGATION AND KUMUK VARIANT TURKMEN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1324
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet GÖKÇİMEN  
EKİM DEVRİMİ TEMALI TÜRKMEN ROMANLARINDA RUS TİPLER Ss, 451-466
RUSSIAN TYPES IN TURKMEN NOVELS THE THEME OF WHICH IS THE OCTOBER REVOLUTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1369
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bayan KERİMBEKOVA  
KAZAK AKINI FARİZA ONGĞARSINOVA POEMALARININ TARİHÎ-SYUJETTİK NEGİZLERİ Ss, 467-488
KAZAKH POET FARIZA ONGARSYNOVA POEMS BASIS OF THE HISTORICAL STORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1389
Özet | Abstract | Tam Metin |

Togrul HALİLOV  
NAHÇIVAN’IN KUYUMCULUK TARİHİ Ss, 489-504
THE HISTORY OF JEWELLERY OF NAKHCHIVAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1341
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer SUBAŞI  
XI. YÜZYILDA ANADOLU’DA MEYDANA GELEN DOĞAL AFETLER Ss, 505-535
NATURAL DISASTERS WHICH TOOK PLACE IN ANATOLIA IN THE 11th CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1298
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal SAYLAN  
HÜSEYİN RIZA PAŞA’NIN 1888 TARİHLİ LAYİHASINA GÖRE SURİYE-LÜBNAN BÖLGESİ’NİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Kemal Ss, 537-560
PROBLEMS AND SUGGESTIONS FOR SOLUTIONS OF THE REGION OF SYRIAN-LEBANON ACCORDING TO HUSEYIN RIZA PASHA’S REPORT, DATED 1888
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1328
Özet | Abstract | Tam Metin |

Uğur AKBULUT  
TANZİMAT VE MEŞRUTİYET DÖNEMLERİNDE KAHVEHANELERDEN KAYNAKLANAN SOSYAL SORUNLARA DAİR BAZI TESPİTLER Ss, 561-583
SOME EVALUATIONS CONCERNING SOCIAL PROBLEMS ARISING FROM COFFEEHOUSES IN TANZIMAT AND CONSTITUTIONAL MONARCHY PERIODS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1320
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfi BUDAK Mehmet BAŞARAN  
XIX. YÜZYIL ORTALARINDA ÇİNE KAZASININ SOSYOEKONOMİK YAPISI HAKKINDA GÖZLEMLER Ss, 585-605
OBSERVATIONS ABOUT THE SOCIO-ECONOMIC STRUCTURE OF ÇİNE DISTRICT IN THE MID-19TH CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1361
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seda YILMAZ VURGUN  
1898 DÜKÇÜ İŞAN İSYANI (ANDİCAN AYAKLANMASI) Ss, 607-623
1898 DUKCHI ISHAN REBELION (ANDIJAN UPRISING)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1277
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Ali GAZEL  
İTTİHAT VE TERAKKİ’NİN 1913 KONGRESİNDE HÜKÛMETİNE VE ŞAHSINA YÖNELİK İTHAMLARA AHMET MUHTAR PAŞA’NIN CEVABI Ss, 625-651
UNION AND PROGRESS PARTY CONGRESS IN 1913 ON THE CRITICISMS MADE ABOUT AHMET MUHTAR PASHA AHMET MUHTAR PASHA’S RESPONSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1334
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer ERDEN  
MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİNDE ERZURUM VALİSİ MÜNİR BEY Ss, 653-674
MÜNİR BEY, THE GOVERNOR OF ERZURUM, IN WAR OF INDEPENDENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1326
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yakup KARATAŞ Mehmet Kerem KARASU  
XX. YÜZYIL BAŞLARINDA HINIS SANCAĞI’NIN İDARİ STATÜSÜ Ss, 675-691
ADMINISTRATIVE STATUS QUO OF SANJAK OF HINIS FOR EARLY XXth CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1318
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami SÖNMEZ  
MANASTIRLARIN SOSYOKÜLTÜREL YAPI VE FONKSİYONLARI Ss, 693-711
SOCIOCULTURAL STRUCTURE AND FUNCTIONS OF MONASTERIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1297
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Caner TÜRK  
OSMANLI MEMLEKETLERİNDE İLKOKULLAR VE UMUMİ MEKTEPLER AÇILARAK BU MEKTEPLERİN ÇOĞALTILMALARI VE ISLAH EDİLMELERİNE DAİR II. ABDÜLHAMİD’E SUNULAN BİR LAYİHA Ss, 713-726
A PLEADING (LÂYİHA) TENDERING TO ABDÜLHAMID II ABOUT OPENING ELEMENTARY SCHOOLS AND PUBLIC SCHOOLS IN OTTOMAN MOTHERLAND AND INCREASING THE NUMBER OF THOSE SCHOOLS AND REHABILITATING THEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1285
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tazegül DEMİR ATALAY  
YAZMA BECERİSİ AÇISINDAN ÖRNEK BİR KİTAP İNCELEMESİ Ss, 727-777
A SAMPLE BOOK WHICH REVIEW ON WRITING SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1357
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet GEDİK  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MEDYA OKURYAZARLIĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 779-809
THE VIEWS OF THE PROSPECTIVE TURKISH TEACHERSON THE MEDIA LITERACY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1379
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurşat BİÇER Faruk POLATCAN  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 811-828
EVALUATION OF VOCABULARY LEARNING STRATEGIES IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1436
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet FEYZİ  
DARÜ’L ELHAN’A AİT ANADOLU HALK ŞARKILARI DEFTERLERİNDE ERZURUM TÜRKÜLERİ Ss, 829-856
ERZURUM FOLK SONGS IN ANATOLIAN FOLK SONGS JOURNAL BELONGING TO DARÜ’L ELHAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1303
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferit YUSUPOV  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: PROF. DR. ERCAN ALKAYA’NIN MİŞER TATAR TÜRKÇESİ ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 857-866
PROF. DR. ERCAN ALKAYA’NIN MİŞER TATAR TÜRKÇESİ ADLI ESERİ ÜZERİNE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1443
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri