• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 308
    Bugün Toplam : 155
    Genel Toplam : 230793

52 SayıEditör
Doç. Dr. Osman MERT

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Funda KARA

Erzurum  2014

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSerhat KÜÇÜK  
Şeyyad Hamza’nın Yûsuf u Zeliha’sındaki Arkaik Unsurlar Ss, 1-25
The Archaic Element in “Yusuf and Zeliha” of Şeyyad Hamza
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1280
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehrali CALP  
Kişi Adları Üzerine Dilbilimsel Bir Çalışma (Ağrı İli Örneği) Ss, 27-49
A Linguistic Study on Person Names (An Example of Agri Province)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1274
Özet | Abstract | Tam Metin |

Onur BALCİ  
Kazak ve Kırgız Türkçelerinde İstek Kipleri, İşlevleri ve İstek İşlevli Diğer Kipler Ss, 51-84
The Optatives of Kazakh and Kırghız, Their Functions and the Other Moods Which Fulfills Optative Functions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1267
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halime ÇAVUŞOĞLU  
19. Yüzyılın Sosyal ve Siyasi Olaylarına Bir Bakış: Bir Tarih Üstadı Nâfi ve Tarih Ss, 85-104
A View on Political and Socıal Events of 19th Century: Nâfi, A Master on Literary Art of Composing Chronograms and Historical Poems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1289
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Akif GÖZİTOK  
Deli Birâder Gazâlî ve Miftâhu’l-Hidâye İsimli Eseri Ss, 105-139
Deli Birâder Ghazâlî and His Work Called Miftâhu'l-Hidâye
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1233
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nevin METE  
Kânûnî Sultan Süleyman’ın Şehzâde Mustafa’ya Yazdığı Vasiyet-Nâme Ss, 141-152
Kanunî Sultan Suleyman Wrote to Şehzâde Mustafa Testament
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1268
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah ŞENGÜL  
Necip Fazıl’ın Hayatında Üç Şehir: Kahramanmaraş, Kayseri, Erzurum Ss, 153-161
Three Cities in Necip Fazıl’s Life: Kahramanmaraş, Kayseri, Erzurum
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1290
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatem TÜRK  
Salkım Söğütlerin Gölgesinde Romanının Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi Ss, 163-179
Evaluation of the Novel Under the Shadows of Drooping Willows in Terms of Sociology
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1242
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nezahat ÖZCAN  
Mithat Cemal Kuntay’ın Üç İstanbul Romanında Tiplerin ve Dönemlerin Aynası Eşya Ss, 181-214
The Goods Being Reflection of the Characters and Periods at the Üç İstanbul that was Written by Mithat Cemal Kuntay
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1217
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet GÖKÇİMEN  
Köroğlu Destanı’nın Türkmen Varyantında Kafkas Coğrafyası Ss, 215-227
Caucasian Geography of Köroğlu Epic in Turkmen Varient
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1224
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz GÖKŞEN  
Oyunların Çocukların Gelişimine Katkıları ve Gaziantep Çocuk Oyunları Ss, 229-259
Contributions of Games in Child Development and Gaziantep Children’s Games
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1241
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aygün ORUCOVA  
Celil Memmedguluzade’nin Eserlerinde Osmanlı Tarihi, Dili ve Edebiyatı Ss, 261-272
Ottoman History, Language and Literature in Jalil Mammadguluzadeh’s Works
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat65
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ŞAHİN Cemile ŞAHİN  
Türk İstiklal Harbi’nde Askerlik Şubeleri ve Kilis Askerlik Şubesi Ss, 273-294
Recruiting Offices in the Turkish Independence War and Kilis Recruiting Office
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1225
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tahir KODAL  
Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Ocakları Ss, 295-314
Mustafa Kemal Atatürk and Türk Ocakları (Turkish Societies)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1291
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrfan GÖRKAŞ  
“Şiiri Bilime Uygulamak” Yahut Sünbülzade Vehbi’nin Hikmet Anlayışı ve İlimlere Bakışı Ss, 315-330
“Applying Poetry to the Sciences” or Sunbulzade’s Philosophy Understanding and View to Sciences
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1261
Özet | Abstract | Tam Metin |

A. Halim ULAŞ Gökçe TEDİK, Oğuzhan SEVİM  
İlkokul 4. Sınıfta Uygulanan Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Öğrencilerin Yaratıcılık Düzeylerine Etkisi Ss, 331-350
The Effect of Creative Drama Activities in the Fourth Grade of Primary School in Turkey on Creativity Levels of Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1235
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Caner TÜRK  
“Türkiye’de Orta Tahsil” Başlıklı Risaleye Göre Osmanlı İmparatorluğu’ndan Ulus Devlet Türkiye’ye İntikal Eden Ortaöğretim Mirası Ss, 351-378
Secondary Education Legacy that is inherited from Ottoman Empire to the Nation-State Turkey According to the Booklet Entitled “Secondary Education in Turkey”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1238
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuzhan SEVİM Mehmet GEDİK  
Ortaöğretim Öğrencilerinin Konuşma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Ss, 379-393
The Investigation of Speech Anxiety of Secondery School Students According to Some Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1236
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri