• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 195
    Bugün Toplam : 154
    Genel Toplam : 230792

51 SayıEditör
Doç. Dr. Osman MERT

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Funda KARA

Erzurum  2014

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenNurdin Useev  
Kalbak-Taş XX (A 43) ve Kalbak-Taş XXI (A 44) Yazıtları ya da Eski Türklerde Okuryazarlık Ss, 1-15
The Inscriptions Kalbak-Tash XX (A 43) and Kalbak-Tash XXI (A 44) or Literacy in Old Turks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1223
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahadır GÜNEŞ  
Çıldır Merkez Ağzı Üzerine Ss, 17-34
On The Çıldır Center Dialect
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1209
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çiğdem USTA  
“-San(Iz)A” Ekinin ve Olumsuzluğun Emir Kipliğine Katkısı Ss, 35-46
Contribution of Suffix “- San(Iz)A” and Negation to Command Modality
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat138
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel ÜST  
Hüsrev Şîrîn ve Ferhad Karakterleri Üzerine Ss, 47-62
On The Characters of Husrev, Shirin and Ferhad
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1230
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat ÖZTÜRK  
Divan Şairinin Nimet ve İktidar Ekseninde Ulusları Ötekileştirmesi Ss, 63-88
Othering of Nations by Divan Poet in the Axis of Blessing and Power
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat53
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami ECE  
Metin Tamiri Ss, 89-109
Text Reparation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1248
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meheddin İSPİR  
Medhiyelerin Siyâset-Nâme Türü Açısından Değerlendirilmesi Ss, 111-125
The Examination of Praises in Terms of Politics Books Genre
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1202
Özet | Abstract | Tam Metin |

Saadet KARAKÖSE  
Yalancı Şairin Gözüyle Yalana Bakış: Klasik Edebiyatımızda Yalan Ss, 127-169
A Sight to Lie Via of Liar Poem’s Eyes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1247
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nazire ERBAY  
Hayriyye-i Nâbi, Lutfiyye ve Telemak Aynı Yüzyılların Farklı Kültürlerinden Çocuklara Ortak Nasihatler Ss, 171-185
Hayriyye-i Nâbi, Lutfiyye and Telemak Common Advises to Children From Different Cultures-Same Centuries
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat88
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilüfer İLHAN  
Üstün İnsan Kavramı Merkezinde Açık Deniz Kenarında ve Yaban Romanları Üzerine Bir Karşılaştırma Denemesi Ss, 187-209
A Comparison Study on By The Open Sea And Yaban in Terms of The Concept of Superior Man
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1219
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa AYDEMİR  
Ceyhun Atuf Kansu’nun Şiir Sanatı ve Şiirinde Çocuk Ss, 211-228
Ceyhun Atuf Kansu’s Poetry and the Child in His Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1250
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şenay KIRGIZ KARAK  
Edebiyatta Yankılanan Bir Seda: Göç Ss, 229-243
An Echoing Voice in Literature: Migration
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1243
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökay DURMUŞ  
Üç İstanbul’un Kadınları Ss, 245-268
The Women of Üç İstanbul
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1244
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melahat BAYRAM  
Thomas Bernhard’ın ‘‘Neden’’ ve ‘‘Mahzen’’ Adlı Eserlerinde Müzik Motifi Ss, 269-284
Music Theme in Literary Works ‘‘Neden’’ and ‘‘Mahzen’’ of Thomas Bernhard
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1246
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merdan GÜVEN  
Türk Halk Oyunlarında Kartal Figürü Ss, 285-302
Eagle Figure in Turkish Folk Dances
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat82
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özkan DAŞDEMİR  
Erzurum Yöresi Türkülerinde Ana-Metinsel Dönüşümler Ss, 303-317
Hypertextual Transformations in the Folk Songs of Erzurum Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat235
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Güngör  
Kırgızlarda Kartalla Avcılık Geleneği Ss, 319-339
Hunting Tradition with Eagles in Kyrgyz
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1239
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aygün ORUCOVA  
Celil Memmedguluzade’nin Müslüman Kadınının Hayatını Ele Alan Mizahi Şiirleri Ss, 341-347
The Satires Dealing with the Life of Azerbaijani Women by Jalil Mammadquluzadeh
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1144
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emir KASIMOV Çeviren: Beşir MUSTAFA  
Azerbaycan-Tataristan Edebî-Medeni İlişkilerinden Ss, 349-355
A Part From Relationship Between Azerbaijan and Tatarstan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1249
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turhan KAYA  
Kırım Türklerinin 1944 Sürgününün 70. Yılında Kültür ve Sanattaki İz Düşümleri Üzerine Düşünceler Ss, 357-378
Reflections on Culture and Arts in the 70th Anniversary of Exile of Crimean Turks in 1944
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1227
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa MACİT  
Sosyal Medyada “İmam Hatipli” Temsilleri: Kolektif Bir Kimlik Söylemindeki Sosyal-Bilişsel İzdüşümler Ss, 379-394
“İmam Hatip” Representatives in the Social Media: Social-Cognitive Projections in a Collective Identity Discourse
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1231
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adnan KÜÇÜKOĞLU Adnan TAŞGIN, Akbar SAADNİE  
İranlı ve Türk Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Görüşleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma Ss, 395-416
A Comparative Research Upon Views of Turkish and Iranian Teacher Candidates About Teaching Profession
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1228
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asuman Seda SARACALOĞLU Kerim GÜNDOĞDU, Nisa BAŞARA BAYDİLEK, Sanem UÇA  
Türkiye, Güney Kore ve Japonya’da Dershanecilik Sisteminin İncelenmesi Ss, 417-433
Investigation of Private Tutoring System in Turkey, South Korea and Japan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1226
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sıddık BAKIR  
Türkiye’deki Yabancılara Türkçe Öğretim Merkezleri ve Atatürk Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Dilmer) Ss, 435-456
Turkish Teaching Centres to the Foreigners in Turkey and Ataturk University Language Teaching Application and Research Centre
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1251
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet DEMİRTAŞ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: “Risâle-i Mûze-Dûzluk” Üzerine Ss, 457-461
About “Risâle-i Mûze-Dûzluk”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1216
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Babür  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Lâmi‘î Çelebi, Salâmân ve Absâl, Haz. Erdoğan Uludağ, Büyüyen Ay Yayınları, İstanbul 2013 Ss, 463-467
Lâmi‘î Çelebi, Salâmân ve Absâl, Haz. Erdoğan Uludağ, Büyüyen Ay Yayınları, İstanbul 2013
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1234
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri