• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 291
    Bugün Toplam : 155
    Genel Toplam : 230793

50 SayıEditör
Doç. Dr. Osman MERT

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Funda KARA

Erzurum  2013

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSerpil YAZICI ŞAHİN  
Yesevîlik Geleneğinde Yazılmış Bir Ramazan-Nâme Ss, 1-28
A Ramadan-nama Written in Yasawi Tradition
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat11
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat KARDAŞ  
Divan Şiirinde Sihir ve Büyünün Kaynağı: Hârût ve Mârût Ss, 29-46
The Source of Magic and Sorcery in the Divan Poetry: Hârût and Mârût
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat12
Özet | Abstract | Tam Metin |

Timuçin AYKANAT  
Cevrî Dîvân’ı Örnekçesinde Edebî Türler ve Tarzların Metin Kurulumundaki Rolü Ss, 47-64
Example of Cevrî’s Dîvân the Role of Literaty Genres and Styles in Text Setup
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat13
Özet | Abstract | Tam Metin |

Apdülkerim DİNÇ  
Halit Fahri Ozansoy’un Oyunlarinda Halk Kültüründen Gelen Unsurlar Ss, 65-72
The Elements Arising from Turkish Public Folklore in Halit Fahri Ozansoy´s Plays
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat14
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hacer GÜLŞEN  
Değirmen Motifi Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme Ss, 73-84
Comparative Research on a Mill Motive
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat15
Özet | Abstract | Tam Metin |

Samet AZAP  
Ötelerden Ötelere Çağrı: Kassandra Damgası Romanında Yapı ve İzlek Ss, 85-96
The Cure from Further to Further: The Structure and Theme in Kassandra Damgası
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat16
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan ÇİTÇİ  
Bir Devlet Adamı Olarak Fâik Âli Ozansoy Ss, 97-118
Fâik Âli Ozansoy as a Statesman
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat17
Özet | Abstract | Tam Metin |

Betül COŞKUN  
Kadınların İtiraf Vasıtası Olarak Mektup Hikâyeler -Tanzimat’tan Cumhuriyet’e- Ss, 119-136
Letter Stories as Means of Confession of Women -Fromthe Reform to the Republic-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat18
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe TURAN KARABULUT  
Türk Halk Bilgisi Derneği Tarafından Yayımlanan Halk Bilgisi Haberleri Dergisi Hakkında Kısa Bir Değerlendirme Ss, 137-144
Turkish Folklore Association and Folklore News Magazine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat19
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merdan GÜVEN  
Türkülerin Varyantlaşması Ss, 145-156
Variations of Turkish Folk Songs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat20
Özet | Abstract | Tam Metin |

Damira İBRAGİM  
Kazak Hikâyeciliğine Genel Bir Bakış Ss, 157-174
An Overview of the Kazakh Storytelling
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat21
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vafa SAVAŞKAN  
Azerbaycan Eğitimcilerinden İsmail Bey Gutgaşınlı ve Avrupa Etkisinde Yazılan İlk Hikâyesi: Reşit Bey ve Saadet Hanım Ss, 175-194
İsmail Bey Gutgaşınlı, the one of the Azerbaijan Educators and His First Story Under the Effect of Europe: Reşit Bey and Saadet Hanım
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat22
Özet | Abstract | Tam Metin |

Togrul HALİLOV  
M.Ö. VI-I. Yüzyıllarda Nahçivan’da Seramikçilik Ss, 195-204
Pottery in Nakhchivan in IV-I Millenniums B.C.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat23
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ŞAHİN  
Orta Çağ’da Herât Bölgesinde Tarım, Tarımsal Sulama ve Sulama Hukuku Ss, 205-218
In the Middle Ages, Agriculture, Agricultural Irrigation and Irrigation Law in Herat
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat24
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tülay YÜREKLİ  
İlhanlılar Döneminde Musul’da Siyasi ve Ekonomik Durum Ss, 219-228
The Political and Economic Situation in Mosul During the Ilkhanids Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat25
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cüneyt COŞKUN  
XVII. Yüzyıl Osmanlı’da İktidar-Bilim İlişkisi Ss, 229-240
The Relationship between Power and Science in the Ottoman State in XVII Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat26
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fahri HACILAR  
Gürcistan’daki Türk Maddi-Kültürel Mirası Hakkında Ss, 241-248
About the Turkish Material and Cultural Heritage in Georgia
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat27
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asaf ÖZKAN  
1947 Muhtarlık Seçimleri Bağlamında Urfa’da Parti Mücadeleleri Ss, 249-268
Political Party Struggles in Urfa as Part of 1947 Mukhtar Election
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat28
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim İNCİ  
İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’de Tek Parti Hükümetlerinin İaşe Politikaları Ss, 269-288
The Subsistence Politics of One Party Governments in Turkey During the Years of World War II
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat29
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrfan GÖRKAŞ  
Farabi’nin İnsan Tasavvuru Ss, 289-304
The Human Concept On Farabi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat30
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Emin KAYSERİLİ Memduha SATIR  
Küreselleşme Sürecinin Ulusal Kültür ve Sanata Etkisi Ss, 305-318
Effect of Globalization Process on National Culture and Art
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat31
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf TEPELİ Arzu S. ERTANE BAYDAR  
Yazılı Anlatım Becerisi Kazandırma Çalışmalarında Anlatım Türlerinin Önemi Ss, 319-326
The Importance of Expression Types in the Studies of Getting the Skill of Written Expression
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat32
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurşat BİÇER Kürşad Çağrı BOZKIRLI, Onur ER  
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi Ss, 327-342
Evaluation of Attitudes Towards Scientific Research of Turkish Language Prospective Teachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat33
Özet | Abstract | Tam Metin |

Uğur BAŞARAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Divan Şiirinde Ashâb-ı Kehf ve Râşih’in Ashab-ı Kehf Mesnevîsi Ss, 343-346
Divan Şiirinde Ashâb-ı Kehf ve Râşih’in Ashab-ı Kehf Mesnevîsi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat34
Özet | Abstract | Tam Metin |

Leylâ KARAHAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Zeynep Korkmaz’ın Türkiye Türkçesinin Temeli Oğuz Türkçesinin Gelişimi Adlı Eseri Üzerine Ss, 347-350
Zeynep Korkmaz’ın Türkiye Türkçesinin Temeli Oğuz Türkçesinin Gelişimi Adlı Eseri Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat35
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri