• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 247
    Bugün Toplam : 155
    Genel Toplam : 230793

49 Sayı



Editör
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özgür GÜVENÇ

Editör Yardımcısı


Erzurum  2013

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden



Ali Osman SOLMAZ  
Sinanoğlu’nun Ümîdü’l- Müznibîn Adlı Eseri ve Eserde Vesiletü’n-Necât’ın İzleri Ss, 1-8
Ümîdü’l-Müznibîn by Sinanoğlu and the Affects of Vesîletü’n-Necât on the Work
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1156
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahri KUŞ  
Millî Lisan Anlayışının Ömer Seyfettin’in Hikâyelerindeki Yansımaları Ss, 9-16
Reflections of National Language in Stories by Ömer Seyfettin
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1157
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rysbek ALİMOV  
Eski Türk Runik Metinlerdeki Esiz Üzerine Ss, 17-38
On Esiz in the Old Turkic Inscriptions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1158
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüsna KOTAN  
Türkçeleşme ve Mehmet Emin Yurdakul’un Türkçe Şiirleri Ss, 39-54
Etymological Translation into Turkish and
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1159
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turgut BAYDAR  
İsim + Yardımcı Fiil Şeklinde Oluşan Birleşik Fiiller Üzerine Ss, 55-66
On Compound Verbs Which Are in the Form of Noun + Auxiliary Verb
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1161
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümit Özgür DEMİRCİ  
Şeyyâd Hamza’nın Yûsuf u Zelihâ’sında Yanlış Algılanan Bir Kelime Üzerine Ss, 67-72
In The Şeyyâd Hamza’s Yûsuf u Zelihâ Incorrectly Perceived On The One Word
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1163
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat ÖZTÜRK  
Tarih ve Siyasetnameler Çerçevesinde Klasik Türk Edebiyatında Vezir Hikâyeleri Ss, 73-94
Vizier Stories in Classical Turkish Literature within the Frame of History and Politic Books
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1165
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim GÜLTEKİN  
Nâbî’nin İki Gazelinde Kalb’den Anlama Giden Yol Ss, 95-116
The Way From the Art of Kalb to Meaning in Nabi’s Two Lyrics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1167
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serhat KÜÇÜK  
Zâtî Dîvânı’nda Arkaik Unsurlar Ss, 117-130
Archaic Elements in the Diwan of Zâtî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1169
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mayramgül DIYKANBAYEVA  
Kırgız Türklerinde Evlilik ve Buna Bağlı İnanışlar Ss, 131-144
Marriage and Relevant Believes in Kyrgyz Turks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1171
Özet | Abstract | Tam Metin |

Betül COŞKUN  
Adalet Ağaoğlu’nun Hikâyelerinde Bir Eleştiri Vasıtası Olarak İroni Ss, 145-170
Irony, as a Means of Criticism in the Stories of Adalet Ağaoğlu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1160
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih YALÇIN  
Postmodern Dünyada Geleneğin Yeniden İnşası ya da Ticari Bir Meta Olarak Keşfi ve Çağdaş Türk Romanında Gelenek Sorunu Ss, 171-184
Reconstruction or Invention of Tradition as a Commercial Meta in Postmodern World and Tradition Problem in Modern Turkish Novel
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1162
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hacer GÜLŞEN  
“Demircilerin Grevi” Şiiri ve Tevfik Fikret’te François Coppée Tesiri Üzerine Bir İnceleme Ss, 185-192
“The Ironsmiths’ Strike” Poem and A Study on the Effect of François Coppée on Tevfik Fikret
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1164
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan YÜREK  
Ermişlik ve Dağın Öte Yüzü Üçlemesi Ss, 193-202
Saintliness and the Trilogy of “Dağın Öte Yüzü”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1166
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emin ULUDAĞ  
Ahmet Arif’in Şiirlerinde Anadolu Sevgisinin Yansımaları Ss, 203-210
The Reflection of Anatolia Love in Ahmet Arif’s Poems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1168
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet YILMAZ  
İsmet Özel’in ‘Sevgilim Hayat’ Şiirinin Marksist Estetik Açısından Tahlili Ss, 211-222
The Assay (ANALYSIS) of İsmet Özel’s ‘My Darling Life’ Poem in Terms of Marxist Aesthetics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1170
Özet | Abstract | Tam Metin |

A. Mecit CANATAK  
Postmodern Polisiye Roman ve Pınar Kür’ün Bir Cinayet Romanı Ss, 223-238
Postmodern Detective Story and Pınar Kür’s A Murder Novel
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1172
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe BALKAN  
Cihan Aktaş’ın Azize’nin Son Günü Adlı Hikâye Kitabındaki Azerbaycan Kültürüne Ait Unsurlar Ss, 239-250
The Elements of Azerbaijani Culture in Cihan Aktaş’s Novel ‘Azize’nin Son Günü’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1173
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ospanova Akhur ABDUJAPARKIZI  
Mağcan Cumabay ve Döneminin Diğer Şairlerinde Milli Ülkü Ss, 251-260
The National Ideal on Mağcan Cumabay and Other Poets of His Time
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1174
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Servet ÖNCÜ  
Tevfik Paşa Hükümeti’nin Programı ve Meclis-i Mebusan’daki Müzakereleri Ss, 261-280
The Program of Tevfik Paşa Cabinet and its Debate in the Ottoman Parliament
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1175
Özet | Abstract | Tam Metin |

Beşir MUSTAFA  
Karabağ’ın İşgal Süreci ve Bölgede Yaşanan Son Olaylar Çerçevesinde Çözüm Arayışları Ss, 281-294
Recent Events in the Region in The Process of İnvasion of Karabakh and the Search for Solutions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1176
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemil KUTLU  
İdealist Bir Cumhuriyet Hekimi; Salim Cimilli Ss, 295-308
Salim Cimilli an Idealist Doctor of Republic
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1178
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdal AYDOĞAN  
Yeni Belgeler Işığında Bitlis Vukuatı Ss, 309-322
The Bitlis Case in the Light of New Documents
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1179
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer SUBAŞI  
Arap Akınlarına Kadar Artvin ve Çevresi Ss, 323-342
Artvin and Its Surroundings until Arabian Invasion
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1180
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan ŞAHİN  
Kırım Harbi’nde (1853-1856) Doğu Anadolu Cephesi'nde Cereyan Eden Muharebelerde Başı-Bozuk Birlikleri Ss, 343-358
The Irregular Armies in Battles at the East Anatolian at the Period of the Crimean War
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1181
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şerife TALİ  
Kayseri/Gesi Mezarlığı Mezar Taşları Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 359-390
An Evaluation on the Gravestones of the Gesı Cemetery in Kayseri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1182
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eyup ŞİMŞEK  
Çok Partili Dönemde Yeniden Din Eğitimi ve Öğretimine Dönüş Süreci (1946-1960) Ss, 391-414
The Process of Return to Religious Education and Training in a Multi-Party Period (1946-1960)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1183
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Tuncer KÜÇÜKBATUR  
19. Yüzyılda Türk ve Alman Toplumlarında Sosyal Yapı ve Değişim Olgusu Ss, 415-422
The Matter of Change and Social Structure in Turkish and German Communities in 19th Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1184
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilay KINAY  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Hüsnüne Aşk Olsun Ss, 423-425

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1185
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri