• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 344
    Bugün Toplam : 155
    Genel Toplam : 230793

48 SayıEditör
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özgür GÜVENÇ

Editör Yardımcısı


Erzurum  2012

 | Kapak  | İçindekiler  | Editördenİdris Nebi UYSAL  
Karaman’da Bir Yer Adı: Elbis Ss, 1-8
A Place Name in Karaman: Elbis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1117
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih ERBAY  
Türkçe-Ermenice Kelime Alışverişi ve Tapan Kelimesi Üzerine Ss, 9-16
Turkish-Armenian Vocabulary Exchange: The Case of the Word Tapan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1118
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan ÇAKMAK  
Gösteren ve Gösterilen Boyutlarıyla Türkçede ‚Güzellik? Kavramı Üzerine Ss, 17-40
On Concept of Niceness in Turkish with It’s Signifier and Signified Aspects
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1119
Özet | Abstract | Tam Metin |

Jazira ALIBEKOVA  
"Çalıkuşu" Romanındaki Deyimleri Kazakçaya Aktarma Yöntemleri Ss, 41-50
The Methods of Translation of Phrasal Words in Novel "Çalıkuşu" into Kazakh Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1120
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet TOPAL  
Klasik Türk Şiirinde "Şam-ı Şerif" Ss, 51-70
Sham-ı Sherif? in Classical Turkish Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1121
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem ÇATAK  
Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin Nafs Kavramina Getirdiği Metaforik Yaklaşımlar Ss, 71-102
Metaphorical Approaches to the Notion of Nafs by Mevlana Celaleddın Rumi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1122
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin ÖZARSLAN  
Yaşnâmeleri Bağlamında İki Âmâ Âşığın Sanat Yolculuğu Ss, 103-116
The Artistic Journey of Two Blind Minstrels in the Context of Their 'Yaşnâme?s
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1123
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem BALKAYA  
Âşık Tarzı Şiir Geleneğinde Kalenderî Türü Ss, 117-132
The Kalenderi Genre in the Turkish Minstral Tradition
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1124
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet SOĞUKÖMEROĞULLARI  
Nüzhet Erman’ın Şiirlerinde Hacı Bektaş Veli Algısı Ss, 133-146
Hacı Bektaş Veli Perception in Nüzhet Erman Poems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1125
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfi SEZEN  
Prof. Dr. Mümtaz Turhan’ın Millî Kültür ve Halk Kültürü İle İlgili Görüş ve Önerileri Ss, 147-154
Views and Suggestions About the National Culture and Folk Culture of Prof. Dr. Mümtaz Turhan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1126
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe ULUKAN  
Farklılığın Renk ve Sayılarda Buluşan Aynılığı Ss, 165-190
Sameness of Difference Meeting in Numbers and Colors
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1127
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat KOÇ  
‘‘Üdebâ-yı Nisvânın Yardımcısı’’ Ahmet Midhat Efendi ve Fatma Aliye Hanım Ss, 191-216
Ahmet Midhat Efendi and Fatma Aliye Hanım As A Supporter of Female Writers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1128
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal EROL  
Batılılaşma Sürecinde ‘Feminizm’in Tehdidi Altındaki Türk Aile Yapısını ve Evlilik Kurumunu Belgeleyen Roman: Jön Türk Ss, 217-240
Feminism and Cultural Change in the Process of Westernization Documenting Roman: The Jön Türk
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1129
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selahattin ÇİFTÇİ  
Tarihî Gerçeklere Sâdık Bir Roman: Plevne Ss, 241-256
A Novel Faithful to Historical Facts: Plevne
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1130
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ŞENTÜRK  
Mûsâ Cârullah'ın Eğitim Üzerine Düşünceleri: ‚Tarîhu'l-Kur'ân Ve'l-Mesâhıf? Adlı Eseri Bağlamında Ss, 257-268
Mûsâ Cârullah’s Thoughts on Education: in the Context of His Work ‚Târîhu’l-Kur’ân Ve’l-Mesâhıf?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1133
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali KAFKASYALI  
Karapapak Türkleri Ss, 269-304
Karapapak Turks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1131
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet TEZCAN  
Yabgu Unvanı ve Kullanımı (Kuşanlardan İlk Müslüman Türk Devletlerine Kadar) Ss, 305-346
Title of Yabghu and its Usage in the Nomadic Titulature (From the Kushans to the First Islamic Turkish States)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1132
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yakup KARATAŞ Eyüp KUL  
XIX. Yüzyılın Sonlarında Bayezid Sancağı’ndaki Aşiretler ve İskân Politikası Ss, 343-364
Tribes of Sanjak of Bayezid and Settlement Policy at the Ends of Nineteenth Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1134
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihat AYDOĞMUŞOĞLU  
Şah Abbas Devrinde (1587-1629) İran’da Ticarî Hayat Ss, 365-386
Commercial Life of Iran in the Shah Abbas Period (1587-1629)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1135
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman GÜRBÜZ  
İktidara Uzanan Yolda Eyyûbî Ailesinin Serüveni Ss, 387-406
Adventure of Ayyubid Family on the Way of Power
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1136
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seyit TAŞER  
Sivas’ta Gayrimüslim Okullar Hakkında Tutulan Rapor Ss, 407-424
The Report Kept About Nonmuslim Schools in Sivas (1914)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1137
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rana Ece KARAHAN  
Eski Türklerde Şehircilik Ss, 425-440
Urbanization in Old Turks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1138
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çeviren: Bahar GÜNEŞ  
Türk Dillerinde Sesleniş Sözcükleri Ss, 441-446

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1139
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kasım BİNİCİ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Atatürk Üniversitesi e-Dergi Portalı Ss, 447-452

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1140
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüsna KAVAKLIÇEŞME  
Ölümünün I. Yılında Büyük Türk Romancısı Cengiz Dağcı Ss, 453-456

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1141
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri