• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 225
    Bugün Toplam : 155
    Genel Toplam : 230793

47 SayıEditör
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özgür GÜVENÇ

Editör Yardımcısı


Erzurum  2012

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAziz MERHAN  
Türkçe ve Özbekçe Eşsesli Sözcük Karşılaştırması Ss, 1-16
Turkish and Uzbek Homonymic Word Comparison
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1090
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ersen ERSOY  
XVI. Asır Osmanlı Sahası Şairlerinden Subhî’nin (Ö. 1548/49) Çağatayca Şiirleri Ss, 17-36
Ghazals Written in Chaghataı Turkish of Subhî (D. 1548/49) An Ottoman Poet of XV’th Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1091
Özet | Abstract | Tam Metin |

Leylâ RAUPOVA  
Yapısal Dilbiliminde Birleşik Cümlelerle İlgili Sorunlar Ss, 37-50
Problems About Conpound Sentences in Sructural Linguistics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1092
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat ADIGÜZEL  
Azerbaycan Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Arasında Aktarma Üzerine Bazı Problemler Ss, 51-56
Some Problems on the Translation Between Turkey Turkish and Azerbaijan Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1093
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu S. ERTANE BAYDAR  
Şakir Selim’in Edebî Şahsiyetine Dair Notlar Ss, 57-74
Notes on Şakir Selim’s Literary Personality
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1094
Özet | Abstract | Tam Metin |

Behice VARIŞOĞLU İzzet ŞEREF, İsa YILMAZ  
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Zaman Yönetimi Becerileri ve Tutumlarının İncelenmesi Ss, 75-86
A Study on Time Management Skills and Attitudes of Prospective Turkish Teachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1095
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma ÖZTÜRK DAĞABAKAN  
Toplumdilbilimsel Bir Kavram Olarak Kadın-Erkek Dil Ayrımına Türkçe ve Almanca Açısından Bir Yaklaşım Ss, 87-106
An Approach of Turkish and German to Language Discrimination of Man and Women as a Sociolinguistic Concept
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1096
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nazire ERBAY  
Fuzûlî Gazellerinin Bilinmeyen Bir İlham Kaynağı: “Cem Şâiri” Edirneli Şâhidî Ss, 107-118
Unknown a inspirer of Fuzûlî’s Ghazals: “Cem Şairi” Edirneli Şâhidî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1098
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat KARDAŞ  
Divan Şiirinde Resim ve Heykel Ss, 119-146
Painting and Sculpture in Divan Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1099
Özet | Abstract | Tam Metin |

Damla MİMİR  
Ahmedî’nin “Cemşîd u Hurşîd” Mesnevîsinin Sosyal Zemini Ss, 147-176
Social Ground in Ahmedi’s “Cemşid u Hurşid”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1100
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şerif DEMİR  
Damat Mahmut Celaleddin Paşa ve Cenazesi Ss, 177-188
Damat Mahmut Celalettin Pasha and His Funeral
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1101
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif Şebnem KOBYA  
Tebrizli Şems’in Feracesinin Özdeşleyim Kuramına Göre İncelenmesi Ss, 189-196
The Analize of Tebrizli Şems’s Ferace with the Empaty
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1102
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recai KIZILTUNÇ  
Halfelik ve Harezm Halfeleri Ss, 197-210
Khalfe Tradition and Khorezmian Khalfes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1103
Özet | Abstract | Tam Metin |

Caner SOLAK  
Bir Ekoeleştiri Denemesi: Behiç Ak’ın Tek Kişilik Şehir Oyununda Birey, Toplum ve Çevre İlişkileri Ss, 211-224
An Essay on Ecocriticism: Interrelations Among Persons, Society and Environment in Behiç Ak’s Play, Tek Kişilik Şehir
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1104
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep DÜNDAR Mesut AYDIN  
Karaman Eyaleti Niğde Kazasından Kıbrıs’a Göçürülen Aileler Ss, 225-256
Families Emigrating to Cyprus from the Nigde District of Karaman Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1105
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Ali GAZEL  
Müstecabizâde İsmet Bey’in Midilli Sürgünü ve Sürgünden Kurtulma Girişimleri Ss, 257-276
The Midilli Deportation of Müstecabizade İsmet and His Escaping Efforts
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1106
Özet | Abstract | Tam Metin |

Beşir MUSTAFA  
Nahçıvan Olayları ve General Andranik Ozanyan’ın Nahçıvan’daki Katliamı (Arşiv Belgelerinin İzinden) Ss, 277-302
The Incidents And General Andranik Ozanyan’s Massacre in Nakhichevan (In the Wake of Archive Documents)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1107
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şerif KORKMAZ  
Osmanlı Sultanlarının Gelibolu ve Çanakkale Gezileri Ss, 303-318
Excursions of the Ottoman Sultans to Gelibolu and Çanakkale
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1108
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sacit UĞUZ  
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Modernleşme Sürecinde Tarsus’ta Eğitim Ss, 319-354
Education in Tarsus at Process of Modernization from Administrative Reforms to Republic
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1109
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin ODABAŞ Yonca ODABAŞ  
Türkiye’de Akademik Açık Dergi Yayıncılığı ve Atatürk Üniversitesi’nde Açık E-Dergi Uygulaması Ss, 355-370
Open Academic Journal Publishing in Turkey and the Imlementation of Open e-Journal in Atatürk University
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1110
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çeviren: Ümit Özgür DEMİRCİ  
Eski Türkçedeki {-Dok} İsim-Fiil Eki Üzerine Ss, 371-378

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1111
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüsna KAVAKLIÇEŞME  
Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Çalıştayı Ss, 371-378

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1114
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüsna KAVAKLIÇEŞME  
Ölümünün 300. Yılında Bestekâr Buhurizade Mustafa Itri Efendi Ss, 391-392

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1115
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri