• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 296
    Bugün Toplam : 155
    Genel Toplam : 230793

44 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2010

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFaruk GÜRBÜZ  
Fiilleri Sıfat-Fiil Yapan Ekler Midir, Kullanım Mı? Ss, 1-21
Which One Makes The Verbs Particibal? Suffix Or Usage?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1026
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdal KARAMAN  
Azerbaycan Sahasında Hazırlanan İlk Rusça-Türkçe Sözlük Ss, 23-35
Russian-Turkish Dictionary
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1027
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep DEMİR  
Hamdî’nin Yûsuf U Züleyhâ Mesnevisinde Tercüme Ve Yerli Söylem Ss, 37-63
Translatıon And Natıonal Dıscourse In Hamdi’s Masnavı Yusuf And Zulayha
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1028
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrfan GÖRKAŞ  
Ahmet Mithat Efendi ve “Hikmet-İ Cedide” Ss, 65-80
Ahmet Mithat Efendi And “New Philosophy”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1029
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman TÜLÜCÜ  
Behlûl Ss, 81-86
Buhlul
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1030
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuncer KÜÇÜKBATIR  
19. Yüzyıl Türk ve Alman Toplumlarında Kültür Krizi Ss, 87-95
Cultural Crisis In Turkısh And German Society In Nineteenth Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1031
Özet | Abstract | Tam Metin |

Türkan GÖZÜTOK  
19.Yüzyıl Batı Seyahatnamelerinde Ortadoğu ve İstanbul İmgesi: François René De Chateaubriand Örneği Ss, 97-117
Istanbul And Middle East İmage İn Western Itineraries Of 19 Th Century: François René De Chateaubriand Case
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1032
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar TÜRKBEN  
Nurettin Topçu’ya Göre Spınoza’nın Hürriyet Anlayışı Ss, 119-129
According To Nurettin Topçu Spinoza’s Freedom Understanding
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1033
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus KAPLAN  
Türk Hamam Kültürünün Divan Şiirine Yansımaları Ss, 131-155
Reflectıons Of Bath Culture On The Classıcal Ottoman Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1034
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe FERSAHOĞLU EROĞLU  
Habibzâde Ahmet Kemal’in Kahramanlık Temalı Ninni Şiirleri Ss, 157-181

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1035
Özet | Abstract | Tam Metin |

Reyhan KELEŞ  
Türk Edebiyatı’nda Nasihat Ss, 183-209
Advice İn Turkish Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1036
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şergiyye HEZİYEVA  
Kars Âşıklık Geleneği ve Badeli Âşık Ss, 211-225
Kars Minstrel Tradition And Minstrel With Bade
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1037
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan CEVİZLİLER  
Erzurum Polis Mektebi Ss, 227-246
Erzurum Police School
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1038
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer SUBAŞI  
Tarihi Kaynaklar Işığında Kaputru Savaşı Ss, 247-270
Kaputru War İn The Light Of Historical Sources
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1039
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eyüp KUL  
1642 Tarihli Avârız Defterine Göre Şiran Kazâsı ve Köyleri Ss, 271-289
The Kaza Of Şiran And Vıllages Accordıng To Awarıd Regıster Dated 1642
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1040
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zülfiye KOÇAK  
Şer‘İyye Sicillerine Göre XVII. Yüzyılda Ayntab Şehrinde Ailenin Oluşumu (1600–1650) Ss, 291-306
The Creatıon Of Famıly Accordıng To Ser’ıyye Records İn The Ayntab City In Xvıı. Century (1600- 1650)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1041
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Abdullah ARSLAN Melek TOPARLAK  
XIX. Yüzyılın II. Yarısında Ordu Kazası* İle Çevresinde Trabzon Salnamelerine Göre Müslüman ve Gayrimüslimler Açısından Sayılarla Eğitim-Öğretim Ss, 307-324
Teaching And Learning With Numbers According To Trabzon Province Annuals In Terms Of Muslim And Non-Muslims
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1042
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürkan Fırat SAYLAN  
İşgal İstanbul’unda Eli Kanlı Bir Örgüt: Hrisantos Çetesi Ss, 325-343
A Bloody-Mınded Organısatıon In Occupıed İstanbul: The Gang Of Hrisantos
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1043
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim İNCİ  
Atatürk Dönemi Türkiye’sinde Toprak Mülkiyet Dağılımı İle İlgili Bazı Düzenlemeler Ss, 354-359
Distribution Of Land Ownership When Atatürk Was Head Of The State
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1044
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri