• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 187
    Bugün Toplam : 154
    Genel Toplam : 230792

43 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2010

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenEce BALİ  
Prof. Dr. Muhan Bali Ss, 1-3

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat999
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfi SEZEN  
Prof.Dr. Muhan Bali’nin Eserleri Ss, 5-7

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1000
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ece BALİ  
Babam Muhan Bali Ss, 9-11

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1001
Özet | Abstract | Tam Metin |

Türkiyat Dergisi  
Dostum, İş Arkadaşım Muhan [Bali] Ağabeyim Ss, 11-17

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1002
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfi SEZEN  
Muhan Bali'nin Öğrencisi Olmak Ss, 19-21

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1003
Özet | Abstract | Tam Metin |

Filiz KIRBAŞOĞLU  
Hocam ve Babam Muhan Bali Ss, 23

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1004
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilaver DÜZGÜN  
Türk Gölge Oyunu Karagözde İstanbul Hayatı Ss, 25-33
Lıfe In Istanbul In Karagöz, The Turkısh Shadow Play
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1005
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Naci ÖNAL  
Bir Dobruca Masalı: Mahmut Pehlivan Ss, 35-48
A Tale Of Dobruja: Mahmut Pelıvan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1006
Özet | Abstract | Tam Metin |

Filiz KIRBAŞOĞLU  
"Köroğlu'nun Zuhuru Kolu"nda İletişim Çatışmaları Ss, 49-53
Communıcatıon Conflıcts In "Koroglu's Appearance Epısode"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1007
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Ziya SÜMBÜLLÜ  
Fal ve Falcılık Kavramı Ekseinde Türk Kültür Tarihinide Fal ve Kehânet Ss, 55-72
Fortune And Predıctıon On The Concept Of Fortune-Tellıng Spındle In The Hıstory Of Culture Of Turkısh
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1008
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nesrin FEYZİOĞLU  
Gelin Ağıtları Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 73-92
An Overvıew On The Brıde Waılıngs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1009
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet YILMAZ  
Ermeni Mitolojisi Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 93-104
An Overvıew On Armenıan Mythology
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1010
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet GÖKÇİMEN  
Türkmen Edebiyatında Elifname Ss, 105-120
Elıfname In Turkmen Lıterature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1011
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman EFENDİOĞLU Adem İŞCAN  
Türkçe Ses Bilgisi Öğretiminde Ses Olaylarının Sınıflandırılması Ss, 121-143
Classıfıcatıons Of Phonetıc Events At The Turkısh Phonetıcs Teachıng
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1012
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan DURUKAN  
Türkiye Türkçesinde Sözcük Grupları ve Öğretimi Üzerine Ss, 145-166
Word Groups And Theır Teachıng In Turkey Turkısh Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1013
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hilal OYTUN ALTUN  
Düzeltme İşareti ve Türkçede Yazıldığı Gibi Okunmayan Kelimeler Ss, 167-179
Cırcumplex And The Devıatıons From Phonetic Spellıng In Turkısh
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1014
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cem KARAKILIÇ Oğuzhan AYDIN  
Azerbaycan'daki Latin Alfabesi Tartışmalarına Türkiye'deki Azerbaycan Matbuatının Bakışı (1923-1930) Ss, 181-203
The Vıew Of Azerbaıjani Press In Turkey Over The Dıspute Of Latın Alphabet In Azerbaıjan (1923-1930)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1015
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mayramgül DIYKANBAYEVA  
Kırgız Adı Üzerine Ss, 205-210
Called On The Kyrgyz
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1016
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat ÖZTÜRK  
Divan Edebiyatı Aynasında Memurlar Ss, 211-230
Offıcers, In The Mırror Of Dıvan Lıterature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1017
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus KAPLAN  
Bursalı Divan Şairi Hicrî ve Şiirleri Ss, 231-257
Classıcal Ottoman Poet Hicri, From Bursa And Hıs Poems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1018
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fahir İZ Süleyman TÜLÜCÜ  
Şeyh Gâlib Ss, 259-289
Sheıkh Ghâlib
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1019
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan GÖKSU  
Mardî Et-Tarsûsî'nin "Tabsıratu Erbâbi'l-Elbâb Fî Keyfiyyeti'n-Necât Fi'l-Hurûb" Adlı Eseri ve Ortaçağ İslâm Tarihçiliği Bakımından Önemi Ss, 291-307
The Book Of Mardî Al-Tarsûsî Entıtled “Tabsirat Arbâb Al-Albâb Fî Kayfiyyat Al-Najât Fi’l-Hurûb” And Its Importance
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1020
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bayram NAZIR  
II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı-Macar Dostluk İlişkileri Ss, 309-317
Ottoman And Hungarıan Amıty In The Perıod Of The Second Abdülhamid
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1021
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemil KUTLU  
I. Dünya Savaşı'nda Rusya'daki Türk Esirleri Ss, 319-328
Turkısh Slaves In Russıa Durıng The Fırst World War
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1022
Özet | Abstract | Tam Metin |

Firdes TEMİZGÜNEY  
Erzurum Şeker Fabrikası'nın Açılışı Ss, 329-343
Openıng The Erzurm Sugar Factory
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1023
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahadır GÜNEŞ  
Ahmet Bican Ercilasun "Gülnar"Da Ne Diyor? Ss, 345-352
What Does Ahmet Bican Ercilasun Say In "Gülnar"?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat1024
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri