• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 261
    Bugün Toplam : 155
    Genel Toplam : 230793

40 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2009

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenOsman MERT  
Şaahar Tepesi ve Bölgede Bulunan Kaya Üstü Tasvir, Damga, Yazıt ve Kurganlar Ss, 1-24
Petroglyphs, Markers And Inscriptions On Saahar Hill And Cairns Vicinity Of This Hill
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat935
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu S. ERTANE BAYDAR  
Kırım Tatar Türkçesi Edebî Dilinde Fiil-Tamlayıcı İlişkisine Dair Ss, 25-35
On Crimea-Tatar Turkish Literary Language Verb-Complement Relations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat936
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bedri SARICA  
Evliya Çelebi’ye Göre Van Gölü Çevresinde Türkler ve Türkçe Ss, 37-45
According To Evliya Çelebi Turks And Turkish Language Around The Van Lake.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat937
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gencay ZAVOTÇU  
Sa‘Dî, Düşüncesi ve Etkileri Ss, 47-58
Sa‘Dî, His Idea And Influenced
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat938
Özet | Abstract | Tam Metin |

Soner AKDAĞ  
Klâsik Türk Edebiyatı’nda Adına Mesnevîler Yazılan Kadın: “Züleyhâ” Ss, 59-74
"Zulaikha": A Figure İn Mathnawies Of Classical Turkish Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat939
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehtap ERDOĞAN TAŞ  
Türünün Farklı Bir Örneği: Hâkim Mehmed Efendi’nin Müstezâd Nazım Şekliyle Yazdığı Mi‘Râciyesi Ss, 75-117
A Different Model: Müstezâd Mi‘Râciye Text Of Hâkim Mehmed Efendi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat940
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsa ÇELİK  
Türk Tasavvuf Düşüncesinde Ölüm Ss, 119-146
Death İn Turkish Sufism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat941
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami SÖNMEZ  
Ebû’l-Kâsım Mahmûd Zemahşerî ve Eseri Mukaddimetü’l-Edeb’in Didaktik Değeri Ss, 147-169
Ebû’l-Kâsım Mahmûd Al-Zamahsharî And This Book Which Has Didactıcal Value Names Of The Mukaddimetü’l-Edeb
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat942
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süheyla SARITAŞ  
Halk Anlatılarında Hayat Hikâyesi Unsuru Ss, 171-178
Context Of Life Story In Folk Narratives
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat943
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Özgür GÜVENÇ  
Bazı Halk Anlatılarında Kırk Yiğit’in İhaneti Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 179-190
An Essay On The Betrayal Of “Kırk Yiğit” İn Some Folk Narrations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat944
Özet | Abstract | Tam Metin |

Didem ARDALI BÜYÜKARMAN  
Moralızade Vassâf Kadri ve Süleyman Sûdî’nin Ortak Romanları Millî Cinâyât Koleksiyonu Ss, 191-208
Moralızade Vassâf Kadri And Süleyman Sûdî's Common Novel: Millî Cinâyât Koleksiyonu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat945
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet ARSLAN  
Iğdır – Karakoyunlu’da El Motifli Mezar Taşları Ss, 209-232
Grave Stones With Hand Motif On The Iğdır / Karakoyunlu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat946
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rahmi TEKİN  
İdris-İ Bitlisî ve İdrisiyye Medresesi Mevkufâtı Ss, 233-246
Idris Al-Bitlisî And Mavqufat Of The School Of Idrisiyya
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat947
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. G. HODGSON Süleyman TÜLÜCÜ  
Hasan-I Sabbâh Ss, 247-255
Hasan-İ Sabbâh
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat948
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet AYDIN  
Erzurum’da Deve Boynu Savaşı ve Şehitler Türbesi Ss, 257-276
The Deve Boynu Wars İn The Erzurum And Sheids Tomb
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat949
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan ŞAHİN  
Doğu Sorunu Çerçevesinde Osmanlı -Fransız İlişkileri [Başlangıcından Paris Barışı’na (1856)] Ss, 277-315
The Ottoman –France Relationships In Terms Of The Eastern Qestion From Its Begining To Paris Reconciliation (1856)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat950
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muammer DEMİREL  
Artvin ve Batum Göçmenleri (1877-1878 Osmanlı – Rus Savaşı’ndan Sonra) Ss, 317-340
Artvin And Batum Mıgrants (1877-1878 Ottoman- Russian War Period)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat951
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Servet ÖNCÜ  
İstanbul’da Mütareke Dönemi Yedek Subay Teşkilatlanmaları Ss, 341-356
The Armistice Perıod In Istanbul The Organisatıons Of Reserve Officers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat952
Özet | Abstract | Tam Metin |

Betül ASLAN  
Sovyet Rusya Hakimiyetinde Yaşayan Türklerin Ortak “Birleştirilmiş Türk Alfabesi”Nden “Rus Kiril” Alfabesine Geçirilmesi Ss, 357-374
Imposition Of Cyrillic Alphabet On The Turks Living Under The Rule Of The Soviet Russia And Replacement Of Common Türkish Alphabet
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat953
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaattin UCA  
İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’nin Altı Vilayetinde İlan Edilen Örfi İdare ve Buna Karşı Mecliste Gösterilen Demokratik Tepki Ss, 375-390
In The Turkish Grand National Assembly Democration Reaction Against Martial Law Declaration İn Six Provinces Of Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat954
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tahir KODAL  
II. Dünya Savaşı Sırasında Türkiye-Irak İlişkileri ve Irak Hakkında Bilinmeyen Bir Kaynak: Ziya Karamürsel’in Irak Seyahat Notları Ss, 391-421
An Unknown Source About Iraq And Turkey-Iraq Relations During World War Iı: Iraq Itineraries Of Ziya Karamürsel
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat955
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Caner TÜRK  
II. Meşrutiyet Dönemi Eğitimcisi Satı Bey ve Coğrafya Öğretimi Ss, 423-438
Constıtutıonal Monarchy Period’s Educator Mr. Satı And Teaching Of Geography
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat956
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin AYDOĞDU  
“Ahlâk Filozofu” ve “Hareket Adamı” Olarak Nurettin Topçu Ss, 439-462
Nurettin Topçu As An Ethics Philosopher And A Figure Of “Action”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat957
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri