• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 197
    Bugün Toplam : 154
    Genel Toplam : 230792

37 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2008

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAvni GÖZÜTOK  
Rabgûzî, Kısasu’l-Enbiyâ: XIX. Yüzyıla Ait Bir Kazan Yazması Ss, 1-29
Rabghuzi's The Stories Of The Prophets: A Nineteenth Century Manuscript İn The Kazan Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat779
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah EREN  
Bâkî Divanı’nda Kırmızı Renk Ss, 31-68
Red Color İn Bâkî’s Divan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat780
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kenan ERDOĞAN  
Birrî Divanı’nda Manisa ve Şairin Sosyal Çevresi Ss, 69-85
Manisa In Birri’s Divan And His Social Environment
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat782
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bedri SARICA  
Kutadgu Bilig’de Komutan ve Ordunun Nitelikleri Ss, 87-105
The Commander And Army’s Features In The Kutadgu Bilig
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat783
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recai KIZILTUNÇ  
Türk Edebiyatında Tuyug ve Bazı Problemleri Ss, 107-126
In The Turkish Literatur Tuyug And It’s Some Problems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat785
Özet | Abstract | Tam Metin |

Didem ARDALI BÜYÜKARMAN  
Vatan Kavramının Türk Tiyatro Edebiyatındaki Seyri Üzerine Bir İnceleme Ss, 127-145
A Dissertation On The Progress Of The Concept Of Motherland In Dramatic Turkish Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat787
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat MADEN  
Türk Edebiyatında Seyahatnameler ve Gezi Yazıları Ss, 147-158
Travelbook And Itinerary In Turkish Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat788
Özet | Abstract | Tam Metin |

Servet TİKEN  
Sezai Karakoç’un Şiirlerinde Kültürel Bir Sembol: Akrep Ss, 159-172
A Cultural Symbol İn The Poems Of Sezai Karakoç: Scorpion
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat789
Özet | Abstract | Tam Metin |

Işıl ALTUN  
Kocaeli’de Türbelerle İlgili İnanış ve Uygulamalara Örnek: “Sultan Baba” Ss, 173-185
Examples Of Applications And Beliefs With The Tombs İn Kocaeli: “Sultan Baba”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat790
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahad EMİRÇUPANİ  
Farsça Deyim Ve Atasözlerinde Âb-I Hayât ve Türk Edebiyatına Yansımaları Ss, 187-208
Fountain Youth In Persian Saying And Proverbs And Its Reflections On Turkish Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat791
Özet | Abstract | Tam Metin |

D. GRAÇ Kemal ALYILMAZ, Sinan DİNÇ  
Eski Türk Dönemine Ait Dağ Keçisi Damgalarının Tarihlendirilmesi ve Anlamlandırılması Üzerine Ss, 209-230
On The Dating And Semantic Of Chamois Prints Belonging To The Ancient Turkish Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat792
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih ÜNAL  
Türk Tarihinin Kaynaklarından Câmi.Ü’t-Tevârih ve Müellifi Kadir Ali Beg Hakkında Ss, 231-239
About One Source Of Turkish History The Câmi‘Ü’t-Tevârih And Its Writer Kadir Ali Bek
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat793
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürsoy SOLMAZ  
Akkoyunlular’ın Karakoyunlular’a Karşı Döşkaya Saldırısı Ss, 241-246
The Attack Of Aqquyunlus To Qaraquyunlus At Doskaya
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat794
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muammer DEMİREL  
Doğu Anadolu’da İdari Yapılanma (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan Sonra) Ss, 247-258
Administrative Structure In Eastern Anatolıa (Following 1877-1878 Ottoman-Russian War)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat795
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mevlüt YÜKSEL  
I. Dünya Savaşı’nda Erzurum’un İlk İşgal Günleri Ss, 259-287
First Invasion Days Of Erzurum During World War I.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat796
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asaf ÖZKAN  
Millet-Milliyetçilik-Millî Tarih Bağlamında Türk Yurdu Dergisi’nde Millî Tarih Oluşturma Çabaları (1911- 1918) Ss, 289-309
With Regard To Nation-Nationalısm And National History, The Attempts Of Forming A National History In Turkish-Homeland Magazine (1911-1918)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat797
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuncer KÜÇÜKBATIR  
19. Yüzyılda Türk ve Alman Yazınında Kadın ve Aileye Genel Bir Bakış Ss, 311-316
A General Panorama Of Woman And Family İn Turkısh And German Literature İn Nineteenth Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat798
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan SÖYLEMEZ  
Cengiz Alyılmaz ile Yazıtların İzinde Ss, 317-326
İnscriptions Of On Follow By Cengiz Alyılmaz
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat799
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri