• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 272
    Bugün Toplam : 155
    Genel Toplam : 230793

34 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2007

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenNurdin USEEV  
Esizime Mi? Sizime Mi? Ss, 1-8
Esizime Or Sizime
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat646
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ruhattin YAZOĞLU Tuncay İMAMOĞLU  
Mevlânâ Düşüncesinde Bir Ölümsüzlük Tecrübesi Olarak İradî Ve Doğal Ölüm Ss, 9-19
Voluntary And Natural Death As Experience Of Immortality İn The Thought Of Mevlânâ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat648
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ERDOĞAN  
Bursalı Rahmî’nin Divanı Üzerine Ss, 21-45
On Divan Of Rahmi Of Bursa
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat649
Özet | Abstract | Tam Metin |

İ. Güven KAYA  
Figânî’nin Ölümü ve Taşlıcalı Yahya Bey’in Bir Şiiri Ss, 47-62
The Death of Figani End a Taşlıcalı Yahya Bey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat650
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ersin ÖZARSLAN  
Harf İnkılabından Önce Neşredilmiş Türkçe İnşa, Kitabet ve Münşeat Kitaplar Ss, 63-78
The Books Of The Belles Lettres [İnşâ], The Literary Composition [Kitâbet], and the Writings [Münşeât] in Turkish, that Published Before the Alphabet Reform
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat651
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim YILMAZ  
Amin Maalouf’un Tarihî Romanları Ss, 79-97
Historical Novels Of Amin Maalouf
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat652
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet SARI  
Orhan Pamuk’un “Benim Adım Kırmızı” Adlı Romanıyla Ulrıch Plenzdorf’un “Genç W’nin Yeni Acıları” Adlı Romanlarında Ölü-Anlatıcı (Nekro-Narratör) Tutum Ss, 99-112
Necro-Narrater Attitude İn The Novels “My Name İs Red” By Orhan Pamuk And “Recent Sufferings Of The Youn
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat653
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaattin UCA  
Türk Toplumunda Hıdırellez - I Ss, 113-138
In The Turkish Society Hıdırellez Or May Sixth -I
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat654
Özet | Abstract | Tam Metin |

A. Mecit CANATAK  
Modern Eleştiri Kuramları ve Mehmet Kaplan’ın Şiir Tahlil Metodu Ss, 139-155
The Methods Of Modern Critisizm And The Poetic Methodoloji Of Mehmet Kaplan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat655
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zerrin KARAKUZULU Gülhan ATNUR  
Kültür Coğrafyası Açısından Bir İnceleme: Tortum, Çıldır ve Tödürge (Demiryurt) Gölleri Ss, 157-167
A Study With Respect to Cultural Geography: The Tortum, Çıldır and Tödürge (Demiryurt) Lakes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat657
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat AĞARI  
Irak ve Belh Coğrafya Ekolleri ve İlk Temsilcileri: İbn Hurdazbih, Ya’kubî ve İstahrî Ss, 169-191
Geographic Schools of Iraq And Balh, and First Represantatives -Ibn Hurradadbih, Yaqubi and Istakhri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat658
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tilla Deniz BAYKUZU  
V. Yüzyılda Hunlar ve Budhizm Ss, 193-214
At the V. Century Hsiung-Nu and Buddhism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat660
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus BERKLİ  
Erzurum’da Yeni Bulunan Haç Motifli Koç Heykelinin Düşündürdükleri Ss, 215-232
On A New Found Tombstone İn The Shape Of Ram With Cross Motifs İn Erzurum
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat662
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman MERT  
Kemaliye’de Eski Türk İzleri: Dilli Vadisindeki Petroglif ve Damgalar Ss, 233-254
Traces Of Ancient Turkish İn The Kemaliye: Petroglyphs And Tamgas İn The Dilli Valley
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat663
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa DEMİR  
İslam Ortaçağı’nda İran Bölgesindeki Tarih Yazıcılığı Ss, 255-273
In The Persian Territory Historiograpy In The Islam Medieval
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat665
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus ÖZGER  
XIX. Yüzyılın İlk Yarısında İspir ve Köylerinin Nüfusu Ss, 275-294
The Population Of Ispir And Its Villages In The First Half Of The 19th Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat666
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Ali GAZEL  
Dersim Mebusu Lütfi Fikri Bey’in “Selanik’te Bir Konferans” Adlı Risalesi Ss, 295-320
Dersim Parlıamneterian Lütfi Fikri Bey’s “Selanik’te Bir Konferans” Brochure
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat668
Özet | Abstract | Tam Metin |

Makbule SARIKAYA  
Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Bir Sosyal Hizmet Kurumu: Türkiye Himaye-İ Etfal Cemiyeti Ss, 321-335
A Public Service Institution In The Early Years Of The Republic: Turkish Children’s Protection Society
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat669
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri