• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 245
    Bugün Toplam : 155
    Genel Toplam : 230793

32 SayıEditör
Muammer AKPINAR

Editör Yardımcısı


Erzurum  2007

 | Kapak  | İçindekiler  | Editördenİbrahim ŞAHİN  
Türkçe Yer Adlarının Yapısı Üzerine Ss, 1-14
Dealing With The Structure Of Turkish Place Names
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat812
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turgut KARABEY  
Dîvân Şiirinde “Sapma”lar Ss, 15-38
Deviations in The Otoman Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat813
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet TOPAL  
Mesnevî’nin Türkçe Manzum Tercüme ve Şerhleri Ss, 39-52
Turkish Verse Translations and Commentaries Of Mesnevi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat814
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Ziya SÜMBÜLLÜ  
Seğir-Nâme ve Segirmek Manaları Üzerine Bir İnceleme Ss, 53-69
A Study On Seğir-Nâme and The Meanings Of Twitching
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat815
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muharrem GÜZELDİR  
Cefayî ve Eseri Dakâyıku'l-Hakâyık Ss, 71-78
Cefayi And His Work: Dakâyıku'l-Hakâyik
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat816
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin GÜLLÜCE  
Mütevekkilzâde Hacı Ali Galib Efendi, Divânı ve Şiirlerindeki Kur’ânî Temalar Ss, 79-98
Mutawakkilzâde Hadji Ali Galib Efendi, His Diwan and The Qur’ânic Themes in His Poems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat817
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meheddin İSPİR  
Fuzûlî’nin Türkçe Divanı’nda Edebî Tür Olarak Tevhid ve İşlenişi Ss, 99-114
Tevhid, As A Literary Genre, In Fuzûlî’s Turkish Divan and It’s Explanation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat818
Özet | Abstract | Tam Metin |

İ. Güven KAYA  
Eski Türk Edebiyatında Manzum Mektup Türü ve Pâre Pâre Ahmet Çelebi İle Lâmiî Arasındaki Manzum Mektuplaşma Ss, 115-126
Letters In The Form Of Poetry in Divan Communıcatıon Between Ahmet Çelebi The Pâre Pâre and Lami’î
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat819
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet GÖKÇİMEN  
Şahsenem-Garip İle Helalay Garip Hikâyelerinin Epizotlarına Göre Bir Mukayesesi Ss, 127-136
An Episodic Comprasion Of The Stories “Şahsenem Garip and Helalay Garip”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat820
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaattin UCA  
Türk Toplumunda Nevruz - I Ss, 137-170
In The Turkish Society Nauruz - I
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat822
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet SARI  
Thomas Bernhard’ın Eserlerinde Türk İzleği Ss, 171-181
The Turkish Theme On The Novels By Thomas Bernhard
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat823
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet TEZCAN  
V. Yüzyılda Ermeni-Sasani Savaşları ve Ermenilere Hun Desteği Ss, 183-202
V. Yüzyılda Ermeni-Sasani Savaşları ve Ermenilere Hun Desteği
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat824
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Ali GAZEL  
Sicill-i Ahval Defterlerine Göre Osmanlı Dönemi’nde Görev Yapan Anamurlu Memurlar Ss, 203-213
Offıcials From Anamur Working During Ottoman Period According To Sicill-i Ahval
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat825
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami ŞİMŞEK  
Doğu Akdeniz’de Tahrip Olan Bir Kültür Mirası: Girit’te Tarîkatlar ve Tekkeler Ss, 215-244
A Inheritance Of Culture Which Was Ruined In East Mediterranean: Orders and Dervish Lodges in Cretan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat826
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemil KUTLU  
Krasnoyarsk’ın Ölüm Kampından Yatılı Üniversiteye Dönüşmesi Ss, 245-267
Transformation Of Krasnoyarsk From Death Camp To Boarding School
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat827
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk URAL  
Mütareke Döneminde Trabzon Vilayeti’nin Sosyal ve Ekonomik Durumunu Düzeltmeye Yönelik Çalışmalar Ss, 269-287
The Precautions To Lmprove Social And Economical Situation Of Trabzon Province in Armistice Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat828
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman TÜLÜCÜ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Selçuklu Dönemi Türkiyesinin Dinî Tarihine Dair Önemli Bir Araştırma Ss, 289-295
A Considerable Work On Religious History Of Turkey in The Period Of The Seljuks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat829
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri