• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 61
    Bugün Toplam : 99
    Genel Toplam : 564544

Türkçe Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitimde Yazma Becerisinin Geliştirilmesine İlişkin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
(Problems of Turkish Teachers in Developing Writing Skills in Distance Education and Solution Proposals )

Yazar : Öğr. Gör. Dr. Yusuf GÜNAYDIN   Hazirlayan  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 71
Sayfa : 703-724


Özet
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınından sonra birçok alanda arayışlar ve yenilikler vücut bulmuştur. Arayışların ve yeniliklerin en yaygın olarak karşımıza çıktığı alanlardan biri de eğitimde olmuştur. Dünya, eğitim konusunda hazırlıksız yakalandıysa da teknolojik altyapısı gelişmiş olan ülkeler bu süreci daha kısa bir zamanda yönetmiş, olumsuzlukları kontrol altına alabilmiştir. Türkiye, bölgesel bazda teknolojik farklılıklar gösterse de eğitim konusunda salgından en az etkilenen ülkelerden biri olmuştur. Eğitimin her kademesinde kısa zamanda yeni arayışlara girmiş, eğitim faaliyetlerine çok ara vermeden, eğitimi farklı iletişim kanallarıyla her branştan sürdürmeye devam etmiştir. Bu branşlardan biri de Türkçe dersleridir. Türkçe eğitimi dört temel becerinin edindirilmesini amaçlamaktadır. Bu becerilerin uzaktan eğitimle aynı düzeyde kazandırılması zordur. Okuma, dinleme, konuşma etkinlikleri öğretmen ve öğrencilerin karşılıklı etkileşimiyle daha rahat bir biçimde işlenebilme özelliğine sahipken yazma becerisi daha zor ve uzun bir süreç gerektirmektedir. Yazma süreci; yazıların öğretmene iletilmesi, öğretmenin yazıları değerlendirme ve dönüt verme süreci gibi uzun bir süreci içerir. Uzaktan Türkçe derslerini yürüten on iki Türkçe öğretmeniyle gerçekleştirilen odak grup görüşmesinde, öğretmenlere on üç farklı soru yöneltilmiş ve bu sorulara verilen cevaplarla Türkçe yazma becerisiyle ilgili sorunlar ve bu sorunlara çözümler aranmıştır. İçerik analiziyle elde edilen sonuçlara göre: katılımcıların hiçbirinin uzaktan eğitim deneyimine sahip olmadığı; uzaktan eğitimin yazma becerisinin geliştirilmesinde etkisinin az olduğu; Türkçe öğretim programının uzaktan yazma becerisinin geliştirilmesinde yeterli olmadığı; süreç odaklı yazmanın daha faydalı sonuçlar doğuracağı; uzaktan eğitime uygun programların geliştirilmesi gerekliliği; salgın sonrası uzaktan eğitimin devam etmesinin yazma becerisine fayda sağlamayacağı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yazma becerisi, uzaktaneğitim, Türkçe öğretimi, uzaktan Türkçe öğretimi, salgın .

Abstract
After the coronavirus (Covid-19) epidemic, which affected the world, searches and innovations in many areas came into existence. One of the areas where searches and innovations most commonly came across has been in education. Although the world was caught unprepared for education, countries with developed technological infrastructure managed this process in a shorter time and managed to control the negativities. Turkey, technological Although differences on a regional basis has been one of the countries least affected by the epidemic on education. At every level of education, he started new searches in a short time, and continued to continue education in every branch with different communication channels without much interruption. One of these branches is Turkish lessons. Turkish education aims to provide four basic skills. It is difficult to gain these skills at the same level as distance education. While reading, listening and speaking activities can be handled more comfortably with the mutual interaction of teachers and students, writing skills require a more difficult and longer process. Writing process; It involves a long process such as the submission of the articles to the teacher, the teacher evaluating the articles and giving feedback. Thirteen different questions were asked to the teachers during the focus group meeting held with twelve Turkish teachers who conduct distance Turkish lessons, and the answers to these questions were sought for problems related to Turkish writing skills and solutions to these problems. According to the results obtained from the content analysis: none of the participants had distance education experience; distance education has little effect on the development of writing skills; The Turkish curriculum is not sufficient in developing distance writing skills; process-oriented writing will produce more beneficial results; the necessity to develop programs suitable for distance education; It has been determined that continuing distance education after the epidemic will not benefit writing skills.

Keywords

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri