• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 67
    Bugün Toplam : 93
    Genel Toplam : 564538

Cumhuriyetin Devraldığı Siyasi Miras: II. Meşrutiyet
(The Political in Heritage Taken Over by Republic: II. Constitutionalism )

Yazar : Zikrullah AYKAÇ    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 71
Sayfa : 635-652


Özet
II. Meşrutiyet dönemi Osmanlı modernleşme tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olmakla birlikte geleneksel Osmanlı yönetim anlayışının da sonu olarak kabul edilir. Modern Türkiye tarihinin önemli parametrelerinden birini oluşturan II. Meşrutiyet dönemi, aynı zamanda Cumhuriyet yönetimine geçiş sürecidir. 19. yüzyılda Osmanlı'nın uzun süren klasik yönetim anlayışının devletin yaşadığı sorunlara karşı çözüm üretemediği hatta neden olduğunu düşünen yeni bir anlayış şekillenmiştir. Batıdaki temsili yönetim modelini savunan bu anlayışın temsilcileri bir iktidar-muhalefet mücadelesinin aktörü olmuşlardır. Kendilerine Genç Osmanlılar denilen bu muhalif hareketin temsilcileri, Osmanlı’da daha önce yaşanan iç çekişmelerden farklı olarak mutlak monarşinin yetkilerini halkın lehine sınırlandırılmasını ve paylaşılmasını talep etmişlerdir. Muhalefet tarafından kısmen de olsa halkın yönetime iradesinin yansıması için seçim ve parlamento gibi gerekli araçlar, kurtuluşun teminatı olarak görülmüştür. Cumhuriyeti kuran kadrolar II. Meşrutiyet ile birlikte hayat bulan birçok düzenlemeye şahit olmuşlardı. Bu çalışmada Genç Osmanlıların öncülük ettiği Meşrutiyet yönetimi anlayışının ilanına neden olan tarihi süreç ele alınırken, Osmanlı Devletinde meydana getirdiği siyasi, idari, toplumsal, eğitim ve iktisadi alanlardaki değişim ve dönüşümün Cumhuriyet rejimini inşa edenlere yansıması anlatılmıştır. Çalışmada ayrıca II. Meşrutiyetin ilanı için yaşanan siyasi ve politik mücadeleye şahit olan cumhuriyet kadrolarının yaptıkları devrimlerin zemini bu çerçevede tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
II. Meşrutiyet, Mebusan Meclisi, Parlamento, Seçim, Cumhuriyetin kadrosu.

Abstract
The period of II. Constitutional Monarchy is one of the most important turning points in the history of Ottoman modernization, but it can also be considered as the end of the traditional Ottoman administration. The II. Constitutional Monarchy is one of the important parameters in the history of modern Turkey and is also the transition period to the Republic administration. In the 19th century, a new understanding was formed, thinks that the classical management understanding of the Ottoman Empire could not produce solutions against the problems experienced by the state and even caused it. The representatives of this understanding, which defends the representational government model in the West, have become actors of a power-opposition struggle. The representatives of this opposition movement, called themselves as Young Ottomans, demanded that the powers of the absolute monarchy be restricted and shared in favor of the people, unlike the internal conflicts experienced before in the Ottoman Empire. The necessary tools such as election and parliament were seen by the opposition as the guarantee of liberation, even partially, to reflect the will of the people to the administration. The cadres who founded the Republic witnessed many arrangements that came to life with the II. Constitution. In this study, the historical process that led to the proclamation of the Constitutional Monarchy led by the Young Ottomans is handled, on the other hand, the reflection of the change and transformation in the Ottoman Empire in the political, administrative, social, educational and economic fields to those who built the Republic is explained. In this study, the historical process that led to the proclamation of the concept of constitutional rule led by The Young Ottomans, the reflection of the change and transformation in the political, administrative, social, educational and economic fields of the Ottoman Empire on those who built the Republican regime was explained. Besides, the intellectual grounds of the revolutions of the republican cadres who witnessed the political struggle for the declaration of the II. Constitutional Monarchy were discussed within this framework.

Keywords
II. Constitutionalism, Mebusan Assembly, Parliament, Election, Republic's squad.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri