• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 60
    Bugün Toplam : 92
    Genel Toplam : 564537

Hoşyâr Kadın’ın Mecmû‘a-i Hikâyât’ının Genel Özellikleri
(General Features of The Mecmû‘a-i Hikâyât of Hoşyâr Kadin )

Yazar : Züleyha Hande AKATA  - Bünyamin TETİK  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 71
Sayfa : 181-194


Özet
Mecmû‘a-i Hikâyât, 19. yüzyılda II. Mahmud’un II. kadını Hoşyâr Kadın tarafından yazılmıştır. Bir hikâye derlemesidir. Ferec Ba‘de’ş-Şidde veCevâmi‘ü’l-Hikâyât geleneğinin devamı niteliğinde olan Mecmû‘a-i Hikâyât, çeşitli eserlerden alıntı hikâyeler içerir. Eserdeki alıntıların oranı ve belirtilen adlar dışında kaynağı belirsizdir. Eserin içeriğinde ve dil kullanımlarında dönemsel farklar ve yazımında da tutarsızlıklar görülür. Bunların yazarın Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmiş olmasından kaynaklandığını ve aksan özellikleri ya da dil öğrenme sürecini yansıttığı düşünülmektedir. Eserin künyesi ve yazarı ile ilgili çeşitli kaynaklarda birbiriyle çelişen bilgiler yer alır. Yazar hakkında sayılı kaynakta yer alan bilginin karmaşıklığı ve eserin künyesinde yer alan yanlışlıklar, bu çalışma ile açığa kavuşturulmaya çalışılmıştır. Yazar hakkında bilgi, eserin nüsha özellikleri, hikâye geleneği içindeki yeri,hikâye özetleri ve genel yazım özellikleri çalışmanın bölümlerini oluşturmaktadır.19. yüzyılda Osmanlı Türkçesini sonradan öğrenen yabancı uyruklu birinin yazdığı bu eser, dil açısından gösterdiği çeşitlilik ile tanıtılmaya değer bulunmuş ve bu çalışma ile eser ve yazarıyla ilgili temel bilgi kaynağını oluşturmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Hoşyâr Kadın, Mecmû‘a-i Hikâyât, Osmanlı Türkçesi, hikâye külliyatı geleneği, elyazması

Abstract
Mecmua-i Hikayat is written by Hoshyar Kadin, who is the second wife of II.Mahmud, in the 19th century. It is a literary work of compiled stories. Mecmua-i Hikayat,which is the continuation of the tradition of Ferec Ba‘de’s-Sidde and Cevami‘u’l-Hikayat,includes stories derived from various works. Except for the proportion of the compiled storiesand titles mentioned, the source of the work is not known. It is observed that the content and language application of the work belongs to differentcenturies and there are some orthographical inconsistencies. The reason of these differencesand inconsistencies is considered to be due to the fact that the author learned Turkish as asecond language and these variations unearth the characteristics of the accent or process oflanguage learning. There is contradicting information in various sources about key facts and the author of thework. This study attempts to highlight the contradicting information about the author in thelimited number of sources and also the misinformation about the key facts of the work. Theauthorial information, properties of the manuscript, the position of the work in the storytradition, summaries of the stories, and the general writing features constitute the sections ofthe study.This work, written by a foreigner who later acquired Ottoman Turkish in the 19th century, isappreciated due to its richness in language and through this study, it is aimed to establishbasic body of knowledge about the work and the author.

Keywords
Hosyar Kadin, Mecmu‘a-i Hikayat, Ottoman Turkish, traditional story corpuses, manuscript

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri