• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 76
  Bugün Toplam : 111
  Genel Toplam : 407641

Bir Halk Hikâyesi Parodisi, Bağlamından Kopan Bir Kahraman: Asrî Kerem
(Parody of a Folk Story, a Hero Out of Context: Asri Kerem )

Yazar : Ahmet Özgür GÜVENÇ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 66
Sayfa : 237-260


Özet
Parodi, önceki bir metnin komik bir şekle dönüştürülmesi işidir. Burada önemli olan önceki metni ortaya koyan sanatçının üslubunun değil, metinde işlenen konunun gülünç bir hâle dönüştürülmesidir. Ancak yeni metni hazırlayan kişinin niyeti, ortaya konan metnin parodi olup olmadığının belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Çünkü parodide önemli olan önceki metnin mizah yapma gayesiyle yeniden yorumlanmasıdır. Diğer taraftan okurun da parodisi yapılan metni algılaması gerekir. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında birçok parodi örneğine rastlamak mümkündür. Bunların arasında geleneksel anlatılarla ilişkilendirilebilecek genel ve özel parodi türünde numuneler vardır. Orhan Seyfi Orhon’un kaleme aldığı “Asrî Kerem” başlıklı eser, ünlü halk hikâyesi “Kerem ile Aslı”nın bir parodisidir. Devletin halk anlatılarına müdahalesini eleştirmek amacıyla ortaya konan eserde Kerem’in modern dünyayla sınavı gözler önüne serilmiştir. Eleştirinin çıkış noktası, “Dâhiliye Vekâleti Matbuat Umum Müdürlüğü” tarafından 11.05.1937 tarihinde yayınlanan tamimdir. Tamimde Cumhuriyet’in temel değerlerini halkın özümsemesi ve bu değerlerin yeni nesle sağlıklı bir şekilde aktarılması amacıyla halk kitaplarının önemine dikkat çekilmiş, toplumun ilgi gösterdiği halk anlatılarının millî unsurlar ve Cumhuriyet’in temel değerleriyle donatılarak yeniden kaleme alınmasının gerekliliği belirtilmiş ve bu hususta ilgili kişi ve kurumlar göreve davet edilmiştir. Devam eden süreçte ideolojik eğilimleri olan birçok yazar ve yayınevi bu davete icabet emiştir. Böylelikle birçok halk anlatısı yeniden yazılarak yediden yetmişe her kesimden okurun zevkine sunulmuştur. Bağlamından koparılarak resmî makamların istediği forma dönüştürülen Kerem’in 1930’lu yıllardaki macerası uyumsuzluklarla dolu olduğu için gülünçtür.

Anahtar Kelimeler
Parodi, Mizah, Yeniden Yazım, Halk Hikâyesi, Kerem ile Aslı.

Abstract
Parody is a literary process which aims to transform a text into comic form. In this process the importance is not to transform the style of the writer but the subject of the literary text. But the purpose of the new writer who wants to re-write the text has an essential role for realizing parody. Because in the parody the essential aim is reinterpret the current subject with a humorous style. On the other hand the reader should underestimate the works which is subjected to parody. It’s possible to see many parodic works during Republic period Turkish literature. Between these there are examples which can be contact to general and specific parody genres. Asrî Kerem which was written by Orhan Seyfi Orhon is a parodic version of famous folk story Kerem ile Aslı. This literary work which was written as a response to the states interfering attitude towards to folk tales, we see Kerem’s trials in the face of modern world. The starting point of the criticism is the circular published on 11.05.1937 by the Ministry of Internal Affairs. In the circular, the importance of public books has been pointed out in order to people internalize the core values of the republic and transfer of these values to new generation in a truthfully way. In this context, it is stated that folk narratives should be rewritten by including national elements and Republican values. In line with this demand, all relevant persons and institutions were invited to the task. In the ongoing process, many authors and publishers who had ideological tendencies attributed to this invitation. Thus, many folk narratives have been rewritten and presented to the taste of readers from all sides. Kerem as a story hero was brought out of his context and converted into official form had a humorous qualification because of the disharmonies that he encountered in 1930’s. In this article we will compare main text with transformed text and try to find which conventional elements were used as parodic figures in the parodic narrative. Another point emphasized in the study is how the hero is modernized. In addition, it will be emphasized which elements are added to the modern narrative universe and which elements are highlighted in the narrative.

Keywords
Parody, Humour, Rewrite, Folk Story, Kerem ile Aslı

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri