• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 46
  Bugün Toplam : 51
  Genel Toplam : 440904

Abaka Han Dönemi (1265-1282) İlhanlılar’da Dış Siyaset (Altın Orda, Çağatay ve Memlûk Örneği)
(Abaqa Khan Period (1265-1282) Foreign Policy of Ilkhanids (Golden Horde, Chagatai and Mamluk Examples) )

Yazar : Kurban DURMUŞOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 65
Sayfa : 221-244


Özet
İlhanlılar, Cengiz Han’ın torunu Hülâgu Han tarafından İran merkezli kurulan şube bir Moğol devletidir. Adını Hülâgu’nun kullandığı unvandan alan devlet, XIII. Yüzyılda özellikle Ön Asya’da önemli bir rol üstlenmiştir. İran, Irak, Azerbaycan ve Anadolu’da hüküm sürmüş ve bölgede devrinin en kudretli devletlerinden biri olarak kabul edilmiştir. İlhanlılar hâkim olduğu bu coğrafyada önemli siyasî, askerî ve kültürel izler bırakmışlardır. Kurulduğu coğrafya onları sürekli Altın Orda, Çağatay ve Memlûkler gibi devletlerle hâkimiyet mücadelesine sürüklemiştir. Bu çalışmamızda Abaka Han dönemi İlhanlılar’ın dış münasebetleri ele alınmıştır. Çalışmamızda öncelikle Abaka Han’ın tahta çıkış sürecini ele aldıktan sonra, yukarıda adı geçen devletlerle olan dış münasebetlerini dönemin ana kaynakları çerçevesinde değerlendireceğiz.

Anahtar Kelimeler
İlhanlılar, Abaka Han, Altın Orda, Çağatay, Memlûkler, Anadolu Selçuklu.

Abstract
Ilkhanids is a satellite state of Mongols which founded in Iran by Hülagu Khan, grandson of Cenghiz Khan. The state that takes the name from Hülagu's title played an important role especially in Asia Minor in 13th century. It ruled in Iran, Iraq, Azerbaijan and Anatolia and was considered one of the most powerful states of its time in the region. Ilkhanids, have left important political, military and cultural traces in this region. The geography in which it was founded led them continuously to struggle for dominance with the Golden Horde, Chagatai and Mamluks. In this study, the external relations of Ilkhanids, particularly Abaka Khan Era were discussed.In our study, we will discuss Abaka Han's process of ascending. Then, we will evaluate the external relations with the above mentioned states within the framework of the main sources of the period.

Keywords
Key Words: Ilkhanids, Abaqa Khan, Golden Horde, Chagataı, Mamluk, Anatolian Seljukids

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri