• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • -

    2022 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 184
    Bugün Toplam : 152
    Genel Toplam : 531440

Muhammed Sıddîk Efendi’nin Esfâr-ı Erba’a Hakkında Yazdıkları Risâle
(Muhammad Siddik Efendi Writing About Esfâr-ı Erba’a is Leaflet (Risala) )

Yazar : Mehrali CALP  - Müzahir KILIÇ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 65
Sayfa : 101-120


Özet
Bu çalışmanın konusu, Muhammed Sıddîk Efendinin Esfâr-ı Erba’a hakkında yazdıkları risaledir. Esfâr-ı erba’a tasavvufta dört yol demektir. İlk yol seyri illallah derecesidir. Eserde diğer üç yol hakkında da bilgi verildikten sonra, Allah’a ulaşmanın keyfiyeti üzerinde durulur. Allah’a yönelmenin üç yolundan söz edilir. Yollardan ilki: “lâ ilahe illallah”ı tekrar etmektir. İkinci yol murakabedir. Üçüncü yol mürşid-i kâmile uyma ve bağlanmadır. Eser, taşbaskı matbu, nesih yazı ile yazılmış olup metinde birçok yerde hareke kullanılmıştır. Metin, dil yönünden Arapça, Farsça ve Türkçe dil kuralları bakımından oldukça sağlam bir anlatıma sahiptir. Ancak çok az da olsa, farklı kullanımlara sahip kelime ve terimler bulunmaktadır. Eserde yer yer secili anlatımlara da rastlanmaktadır. Bu çalışmada, aslı Osmanlı Türkçesi ve Arapça karışımı olan metin, Latin harflerine çevrildi. Metne hâkim olan tasavvuf anlayışı ile terimlerin açıklanması üzerine duruldu. Bunlar, dipnotlar şeklinde açıklandı. Metinin dil ve anlatım bakımından özgün yönlerine dikkat çekildi ve örnekler verildi. Giriş bölümünde Metnin Yapısı, Metnin Ana Düşüncesi, Eserin Önemi, Eserin Dili İçerik ve Eserin Yazarı hakkında bilgi verildi.

Anahtar Kelimeler
Esfâr-ı erba’a, vahdet, kalp, fena, fark, cem’

Abstract
The subject of this study is the leaflet (risale) that Muhammad Siddiq Efendi’s wrote about Esfâr-i Erba’a. Esfâr-i erbaa refers to four ways in mysticism. The first road is illallah level. After the information about the other ways in the work is given, the focus is on the direction of Allah. There are three ways of orientation (referring) to God. The initial from the road is to repeat "lâ ilahe illallah". The second way is the audit. The third way is not to follow the path and to connect of mature mentor. The work is written in lithograph, printed in nesih text. In many places the movement was used. The text has a very strong narrative in terms of language, Arabic, Persian and Turkish language. However, if very few, there are words and terms with different uses. There are also some well-chosen narratives in the work. In this work, the origin, the text of the mixture of Ottoman Turkish and Arabic was translated into Latin letters. The focus was on the explanation of the terms with the sense of mysticism, the dominant principle. These are disclosed in footnotes. Attention was drawn to the original aspects of the text in terms of language and expression and examples were given. In the introductory section, information was given about the structure of the text, the main thought of the text, the importance of the work, the content of the work, and the writer's essay.

Keywords
Esfâr-i erba'a, wahdat (unity), heart, nothingness, difference, cem’ (gathering)

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri