• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 65
  Bugün Toplam : 106
  Genel Toplam : 410229

6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Şiirlerin Estetik Unsurlar Açısından İncelenmesi
(Investigation on the Aesthetic Elements Poetry of 6th Class Turkish Course Books )

Yazar : Şener DEMİREL   - Yelda KÖKÇÜ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 64
Sayfa : 515-533


Özet
Genel anlamıyla “güzellik bilimi” olarak da tanımlanan estetik, hem sanatı hem de doğadaki güzelliği, güzelin içsel yaşanışını ve bu içsel durumla sanat eserinin yapılışını inceleyen bir kavram olarak tanımlanabilir. Bu tanımda ön plana çıkan sanat-estetik ilişkisi, aynı zamanda sanat eserinin değerlendirilmesinde başvurulacak temel ölçütlerin başında gelen “estetik”i daha dikkat çekici bir noktaya taşımaktadır. Estetik ile ayrı düşünülmesi neredeyse imkânsız olan sanat kelimesi Fransız felsefeci Lalande, Felsefe Sözlüğü adlı çalışmasında “bilinçli bir varlık tarafından meydana getirilen her türlü güzel üretim” biçiminde tanımlanmıştır. Tanımda öne çıkan “her türlü güzel üretim” ifadesi bizleri “estetik/güzellik bilimi”ne götürür. Sanat, kendi içinde birçok biçimde tasnife tabi tutulmuştur. Söz konusu tasnifler içinde en yaygın olanı edebiyat (şiir, öykü, roman vb.), görsel sanatlar (resim, heykel, mimari vb.) sahne sanatları (tiyatro, dans vb.) ve müzik şeklindedir Edebiyatın heyecana bağlı bir türü olan şiir çok değişik incelemelere konu olabilmektedir. Estetik inceleme, şiir incelemelerinden biri olup şiirin hem biçim hem de muhteva açısından “nazım birimi, nazım biçimi, vezin, kafiye, redif, tekrarlar, paralel söyleyişler, cümle yapısı, imge, alışılmamış bağdaştırmalar, edebî sanatlar” gibi birtakım sorularına cevap aramayı içerir. Bu çalışmada 6. Sınıf Türkçe ders kitabında yer alan şiirlerin estetik unsurlar bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel desende gerçekleştirilecek olan çalışmada, doküman incelemesi tekniği kullanılacaktır. Şiirler nazım birimi, nazım biçimi, ölçü, kafiye, redif, imge ve edebî sanatlar gibi unsurlar açısından incelenecek, elde edilen sonuçlar tablolaştırılacaktır. Ayrıca şiirlerin 2006 Türkçe Dersi Öğretim Programında yer alan “Metinler, öğrencinin kişisel gelişimine katkıda bulunacak ve onlara estetik bir duyarlılık kazandıracak nitelikte olmalıdır” biçimindeki ifadede yer alan estetik duyarlılığa ne ölçüde uygun olduğu ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Türkçe Ders Kitabı, şiir, estetik, inceleme.

Abstract
Aesthetics, which is generally defined as "beauty consciousness", can be defined as a concept that examines the beauty of both art and nature, inner happiness of beauty, and the construction of artwork with this inner state. The art-aesthetic relation that comes to the forefront in this definition carries more attention to the "aesthetic" that is at the beginning of the basic criteria to be used in the evaluation of the work of art. The art-wise French philosopher Lalande, which is almost impossible to be considered separately from aesthetics, is described in the form of "every kind of beautiful production brought to the square by a conscious entity" in his work called The Philosophy Dictionary. The expression "any kind of beautiful production" that stands out in the definition leads us to "aesthetics / beauty knowledge". Art has been subject to many forms in itself. The most common classifications are the performing arts (poetry, story, novel etc.), visual arts (painting, sculpture, architecture etc.), and stage arts (theater, dance etc.) Poetry, which is a kind of literature enthusiast, can be subject to many different studies. Aesthetic examination is one of the poetry examinations, and poetry involves searching for answering a number of questions such as "poetry unit, verse form, meter, rhyme, redif, repeats, parallel utterances, sentence structure, image, unusual interactions, literary arts" in terms of form and content. In this study, it is aimed to examine the poems in the 6th grade Turkish textbook in terms of aesthetic elements. In qualitative work, the document review technique will be used. Poems will be examined in terms of poetry unit, verse form, measure, rhyme, redif, image and literary arts, and the obtained results will be tabulated. In addition, it will be tried to show how appropriate the aesthetic sensitivity in the expression "Texts should contribute to the personal development of the learners and be an aesthetic sensibility to them" in the 2006 Turkish lesson curriculum of poetry.

Keywords
Turkish Course Book, poetry, aesthetics, examination.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri