• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • -

    2022 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 534
    Bugün Toplam : 154
    Genel Toplam : 531442

Yedinci Sınıf Türkçe Dersi Millî Kültür Temasının Barış Manço Şarkılarıyla Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi
(The Effect of The Seventh Grade Lesson Turkish National Culture Theme on Student Success with The Songs of Barış Manço )

Yazar : Lokman TURAN  Hatice ÇELİK  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 65
Sayfa : 533-566


Özet
Bu araştırmada, yedinci sınıf Türkçe dersi millî kültür temasında işitsel/görsel bir öğretim materyali olarak kullanılan Barış Manço şarkılarının öğrenci başarısına etkisi incelenmiştir. Karma yöntem desenlerinden olan keşfedici desenin kullanıldığı araştırmada, ön test-son test kontrol gruplu yarı-deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Erzurum il merkezinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini yürüten bir ortaokulda, yedinci sınıfta öğrenim gören 51 öğrenciden oluşmaktadır. Kontrol grubundaki yedinci sınıfta dersler, geleneksel yöntemle şarkıdan oluşan öğretim materyallerinin dinletilmeden/izletilmeden şiir formunda okutulmasıyla gerçekleştirilirken, deney grubunda dersler şarkıların dinletilmesi/izletilmesiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Doküman İnceleme Tekniği Verileri, öğrencilere ait bilgileri tespit etmek amacıyla Kişisel Bilgi Formu ve Millî Kültür Teması Dinlediğini/İzlediğini Anlama/Anlatma Başarı Testleri kullanılmıştır. Kişisel bilgi formunun analizinde betimsel istatistiki işlemler, uygulamadan elde edilen nicel verilerin analizinde homojenlik testi sonuçlarına göre parametrik (t-testi ve varyans analizi) ve nonparametrik testler (u testi ve wilcoxon testi) kullanılmıştır. Uygulamanın deney ve kontrol grubunun her ikisinde de başarı üzerinde olumlu yönde etkili olduğu fakat deney grubunda geleneksel öğretim programına göre başarının anlamlı düzeyde daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretim materyali olarak Barış Manço şarkıları “müzik destekli öğretim” yöntemiyle sistemli ve düzenli bir şekilde kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler
Millî kültür teması, müzik destekli öğretim, Barış Manço şarkıları

Abstract
İn this research, the effect of the songs of Barış Manço, which is used as an audiovisual teaching material in the seventh grade Turkish language course on national culture, was examined. The exploratory pattern from mixed method patterns is used in research; semi-experimental design with pre-test-post-test control group was used from experimental research designs. The study groups of research are consisted of 51 students who were on seventh grade of a secondary school in Erzurum province, which was affiliated to the Ministry of National Education. In the research, as a data collection tool, document ınspection techniques data, personal information form for the purpose of determining the information belonging to the students national cultural theme understanding/listening/explaining achievement tests is used. In the analysis of personal information form descriptive statistics processing, ın the analysis of the quantitative data obtained from the application, parametric (t-test and variance analysis) and nonparametric tests (u test and wilcoxon test), which are were used according to homogeneity test results. İn the experimental and control group, both on the positive success is effective but in the experimental group of traditional teaching program significantly more effective than of success according to the conclusion has been reached. As teaching material, Barış Manço songs can be used systematically and regularly with the method of "music assisted teaching".

Keywords
Seventh Turkish lesson, teaching of national culture theme, music assisted teaching, Barış Manço son

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri