• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 47
  Bugün Toplam : 103
  Genel Toplam : 453335

Edebiyat Patronajı Açısından Damat İbrahim Paşa Dönemine Dair Genel Bir Değerlendirme
(A General Evaluation About the Period of Damat İbrahim Pasha in Terms of Literary Patronage )

Yazar : Sevda ÖNAL KILIÇ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 61
Sayfa : 1-14


Özet
Osmanlı Devleti’nde XVIII. yüzyıl kültür, sanat ve özellikle klasik Türk şiiri açısından renkli ve üretken bir dönem olarak yaşanmıştır. Bu asrın zengin ve renkli kültür tablosunun oluşmasında özellikle sanat ve kültüre düşkünlükleriyle bilinen yöneticiler ve onların çevresinde oluşan edebiyat çevreleri etkili olmuştur. Yüzyılın başında III. Ahmet ve Sadrazam Damat İbrahim Paşa’nın kültür, sanat ve edebiyata olan ilgisi, daha sonra “Lale Devri” olarak adlandırılacak bir dönemin yaşanmasına neden olmuştur. III. Ahmet ve Sadrazam Damat İbrahim Paşa, Lale Devri’nde adlarına en fazla kaside yazılan iki isimdir. Yapılan çalışmalar, sadrazam adına yazıldığı tespit edilen 242 kaside ile Damat İbrahim Paşa’nın, bu dönem edebiyat çevreleri için en önemli kültür hamisi olduğunun bilgisini vermektedir. Bu çalışmada bir kültür ve edebiyat hâmisi olan Damat İbrahim Paşa’nın patronaj faaliyetleri, yaptırdığı tercümeler ve adına yazılan telif eserler ile şiirler üzerinden incelenerek dönemin sosyo-kültürel yapısının edebiyat patronajına etki çerçevesi değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler
Damat İbrahim Paşa, hami, patronaj, klasik Türk şiiri, kaside.

Abstract
18th century was a colourful and productive period of Ottoman Empire in terms of culture, art and especially classical Turkish Poetry. Administrators and the literary milieu around them who were known with their enthusiasm of art and culture were especially influential on the construction of the rich and colourful cultural picture of the period. Ahmet III’s and the Grand Vizier Damat Ibrahim Pasha’s interest in the culture, art and literature at the beginning of the century caused the beginning of a new period called ‘Tulip Age’. Ahmet III and the Grand Vizier Damat Ibrahim Pasha are the two figures to whom most eulogies were attributed. The studies show that Damat Ibrahim Pasha about whom 242 eulogies were written was the most important cultural patron of the literary milieu of that period. In this study, one of the cultural and literary patrons, Damat Ibrahim Pasha’s patronage activities will be analysed through the translations he got done, copyrighted works about him and poems and the influence of socio-cultural structure of the period upon the literary patronage will be evaluated.

Keywords
Damat Ibrahim Pasha, patron, patronage, classical Turkish Poetry, eulogy.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri