• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 75
  Bugün Toplam : 50
  Genel Toplam : 441175

Dönemin Fransız Gazetelerinde 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı
(1897 Ottoman-Greek War in The French Newspapers of the It Period )

Yazar : Sedat KANAT    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 62
Sayfa : 447-464


Özet
20. yüzyıla doğru gelirken dünya, ortaya konulan yeni teknolojik buluşlar ve siyasi fikirlerle artık bambaşka bir dönemecin eşiğindeydi. Osmanlı Devleti’nin geleneksel yapısı yeni oluşmakta olan dünyanın ve anlayışın haylice uzağındaydı. Bu durum onu, özellikle 19. yüzyılın başından itibaren bünyesinde birçok değişiklikler yapmaya zorluyordu. Tanzimat ve Islahat Fermanlarıyla çerçevesi çizilmeye çalışılan bu değişiklikler sanıldığı kadar kolay olmayacağa benziyordu ve öyle de oldu. İster kendi kararıyla olsun isterse dış yönlendirme ve müdahaleyle olsun, bir taraftan yenileşme gayretleri sürerken diğer yandan devletin geleneksel yapısı korunmaya çalışılıyordu. Böylece imparatorluk, imparatorluklar çağının artık kapanmaya yüz tuttuğu bir dönemde dış destek ve yardım olmaksızın adım atamayacağının farkına vardı. Bir dünya gücü olarak gelişmekte olan Batı’dan son büyük yardımı ise Kırım Savaşı sırasında aldı. Bu savaş aynı zamanda devletin oldukça külliyetli borçlanmaya gittiği ilk dönem oldu. Alınan borçlar, Sultan II. Abdülhamid dönemine gelindiğinde o raddeye vardı ki bunların tahsili ancak Düyun-u Umumiye İdaresi’nin kurulmasıyla bir programa bağlanabildi. Böylece Sultan hem bu borçlarla; hem de Balkanlar, Arap vilayetleri ve Halife olarak diğer Müslüman memleketlerdeki sıkıntılarla uğraşmak durumunda kaldı. Balkan devletlerinden Yunanistan 1829 Edirne Anlaşması’ndan beri bağımsızdı. Bu devlet 19. yüzyılın sonlarında, kendi geçmişinden ve büyük denilen güçlerin kışkırtmasından aldığı güçle Osmanlı’nın Girit yönetimine müdahale etmeye başladı. Osmanlı’nın bunu kabul etmesi mümkün değildi. Bu noktada tarafsız kalan veya tereddüt yaşayan Batılı güçlerin bu hali 1897 Türk-Yunan Savaşı’nı netice verdi. Savaş Hıristiyan refleksiyle Avrupa basını tarafından yakından takip edildi ve özellikle gazetelerde geniş yer buldu. Fransız gazeteleri de bu kısımdandı. Bir taraftan günbegün değişik kaynaklardan gelen savaş malumatları neşredilirken, bazen de uzmanların görüşleri yayınlanıyordu.

Anahtar Kelimeler
19. yüzyıl, Tanzimat, Kırım Savaşı, Edirne Anlaşması, Fransız Gazeteleri.

Abstract
The world was threshold of utterly different turning when bear down on into the 20th Century, with fresh tecnologic creation and political ideas. Ottoman Empire’s traditional structure was a good bit far who the new world which currently be in the making and mentality. This circumstance it was compel that in the his structure to make the changes, specially since beginning of 19th Century. This changes which was envisage with Tanzimat and Islahat Decrees was resemble that be not make as easy as was presumed and maked precisely in this way. On one side, the reform demands of the modern world is being attempted to fulfill, and it is tried to preserve the state's own historical structure on the other side, whether with his self decidion or with external guidance and intervention. So empire knew that not make a step without external support and aid, in time the epoch begun to closed of empires era. It taked late help from West how emergent as a world power, in the course of Crimea War (1853-56). This war maked initial period, at the same, which state went into debt. Receiving loans beyond all bear when in term of Sultan Abdulhamid II, so collection of this loans, merely, that payment programmed after established the Düyun-u Umumiye Administration (Management of General Loans). Thus Sultan compeled to strive what both aganist this loans and grievances which in the Balkans, Arabic provinces and in other Muslim states, as a Caliph. Greece who a Balkan state independented since 1829 Edirne Treaty. This state begun to intervention for the affairs of Crete which under Ottoman management with in the basis that his self history and the agitation of big states, late in 19th Century. To agree what this condition was impossible for Ottoman Empire. At this juncture, a thus situation who of West powers in how neutral or hesitation brought about Turc-Greek War. The war was closed follow-up by Europe presse and it had a broad repercussion especially in newspapers with Christian reflex. French newspapers was such too. On one side, as publishing what war informations from different sources, and was publishing that specialist’s views every so often.

Keywords
19th Century, Tanzimat, Crimea War, Edirne Treaty, French Newspapers.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri