• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • -

    2022 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 184
    Bugün Toplam : 152
    Genel Toplam : 531440

Cevrî’nin Mesnevi Nazım Şekliyle Yazılmış Bilinmeyen Bir Manzumesi Üzerine
(On the Cevri's Unknown Poem that Written in the Form of Masnavi )

Yazar : Haluk AYDIN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 62
Sayfa : 1-20


Özet
Cevrî İbrahim Çelebi, 17. yüzyıl klâsik Türk edebiyatının önde gelen şairlerinden birisidir. Eserleri üzerine birçok çalışma yapılmış, hayatı ve edebî kişiliği ortaya çıkartılmıştır. Divanı’ndan başka eserleri de olan şairin mesnevi nazım şekliyle yazmış olduğu müstakil eserler de vardır. Bu çalışmada, Cevrî’ye ait olan, mesnevi nazım şekliyle kaleme alınmış ve bugüne kadar yayınlanmamış bir manzume konu edilmiştir. Manzume, mesnevilerin tertip özelliklerini içermemesi ve 67 beyitten oluşması sebebiyle müstakil bir eser olarak değerlendirilecek yapıda bir eser değildir. Konusu bakımından hiciv türünde bir eser olan şiir, hicvedilen şahsın dilinden yazılması sebebiyle farklı bir üslûp özelliği göstermektedir. 17. yüzyılın önde gelen şairlerinden Nef’î’nin hicvettiği bir şahsı konu alan manzume, hicvedilen şahsın Nef’î’ye bir cevabı niteliğindedir. Manzumede Cevrî’nin kullandığı hakaret içerikli kelimeler, Cevrî’nin bilinen üslûbuna ve Divan’ında kullandığı kelime kadrosuna hiç benzemeyen bir tarzdadır. Bu çalışmada söz konusu şiirin metni günümüz harflerine aktarılmış ve içeriği hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. Ayrıca Cevrî’nin bilinen üslûbu ile bu şiirdeki üslûbu arasında karşılaştırma yapılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Cevrî, Mesnevi, Hiciv

Abstract
Cevrî Ibrahim Celebi is one of the leading poets of 17th century classical Turkish literature. Many studies have been done on his works, revealing his life and literary personality. Apart from the Divan, there are also independent works written in the form of masnavi poetry. In this study, a poem written in the form of masnavi belong to Cevri and not published up to date will be given evaluated. The poetry can not be evaluated separate works because it does not conform to the regulatory features of masnavies and it is composed of 67 couplet. The work of satire type poem displays different style features because they are written in the language of the satirical person. The poem, which is about a person who is satirized by Nef'î who one of the leading poets of the 17th century , is an answer the satirical person to Nef'î. İn the poem, insulting words used by Cevrî, is unlike Cevrî’s style and his used words of the Divan. In this study, the poetic text was transferred to today's letters and information of its content was given. Moreover, a comparison between the known style of Cevrî and this poem style was made.

Keywords
Cevrî, Masnavi, Satire

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri