• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 79
  Bugün Toplam : 265
  Genel Toplam : 474521

Eğitimciler ve Çocuk Yazarlarının Görüşleri Bağlamında Ortaokul Öğrencileri Ne Okumalı?-Bir Liste Önerisi-
(The Opinions of Educators and Children's Author Middle School Students in the Context of What We Read ? - A List Suggestion- )

Yazar : Beytullah KARAGÖZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 60
Sayfa : 705-726


Özet
Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerine yönelik bir kitap listesi hazırlamaktır. Bu amaçla ortaokul öğrencilerinin gereksinim duyduğu kitaplar Türkçe öğretmenleri, akademisyenler ve çocuk edebiyatı yazarlarının görüşleri doğrultusunda belirlenmiştir. Kitap insani ve kültürel gelişim yönünden oldukça önemlidir. Bu nedenle yazınsal ve pedagojik niteliği güçlü edebiyat ürünlerine gereksinim vardır. Edebiyat ürünlerinin çocuğun duyuşsal, bilişsel ve duygusal gelişiminde başat rol oynadığı düşünüldüğünde, ortaokul öğrencilerine yönelik yazınsal, pedagojik ve dilsel yetkinliği ile öne çıkan metinleri belirlemeyi amaçlayan çalışmanın önemi bu çerçevede belirlenebilir. Nitel araştırma yaklaşımında desenlenen bu araştırmada olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmış ve betimsel analiz yapılmıştır. Araştırmada çalışma grubunu, 90 Türkçe öğretmeni, 18 öğretim üyesi ile 7 çocuk edebiyatı yazarı oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda ortaokul öğrencilerinin okumasında yarar bulunan toplam 100 kitaplık bir kitap listesi ve öğrenciler tarafından eserlerinin okunması gerekli görülen yazar adlarından oluşan kılavuz niteliğinde bir yazar listesi oluşturulmuştur. Okul öncesi dönemden başlayarak, tüm eğitim kademelerine yönelik referans okuma listelerinin oluşturulması ve bu listelerin sürekli güncellemesi yönünde öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Ortaokul öğrencileri, kitap okuma, okuma listesi

Abstract
The purpose of this research is to prepare a book list for secondary school students. For this purpose, the books needed by junior high school students were determined in the light of the opinions of branch teachers, academicians and children's literature authors. The book is very important in terms of human and cultural development. Therefore, there is a need for literature products that are literary and pedagogical. When the literature products are thought to play a dominant role in the child's affective, cognitive and emotional development, the importance of studying to determine the texts that are come forward by literary, pedagogical and linguistic competence towards secondary school students can be determined. In this research designed in the qualitative research approach, the phenomenology (phenology) pattern is used and descriptive analysis is done. The study group consists of 90 Turkish teachers, 18 lecturer and 7 children's literature writers. As a result of the research, a book list with a total of 100 books, which is beneficial for middle school students, a list of authors composed of the names of authors whose works should be read by the students was created. The pre-school period, starting from the creation of reading lists and reference for all levels of education in the direction of suggestions has been a continuous update of these lists.

Keywords
Secondary school students, reading, reading list

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri