• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 129
  Bugün Toplam : 419
  Genel Toplam : 376807

Tarihe İz Bırakmış Yabancı Kişilerin Gözünden Türkler: Değerler Eğitimi Bağlamında İnceleme
(The Turks in The Eyes of Those Who Have Left A Mark on the World: Investigation in the Context of Values )

Yazar : Mevlüt GÜNDÜZ   - Dudu Duygu GÜNDÜZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 60
Sayfa : 645-664


Özet
Bir milletin kimliği uzun yıllar boyunca ortaya çıkan ve içinde bir çok unsuru barındıran bir olgudur. Bu unsurların başında dil, bayrak, kültür, değer yargıları ve yaşam tarzları gelir. Kimlik bu olgularının hepsinin bir sentezi olarak o milleti betimler. Bu bağlamda Türk kimliğinin nasıl algılandığı önem arz etmektedir. Bu nitel çalışmanın amacı, değişik bir bakış açısı oluşturmak için dünya üzerinde tarihe iz bırakmış kişilerin gözünden Türkler hakkında söylenen sözleri tespit etmek ve bu sözleri değer eğitimi bağlamında ele almaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan doküman inceleme yöntemi kullanılmış ve veriler içerik analizi tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Elde edilen bulgulara baktığımızda, dünya genelinde tarihe iz bırakmış kişilerin Türkler hakkında söylediği sözlerde yer alan toplam 19 değer tespit edilmiş ve bu değerler 4 kategori (milli, Türklere has, dini ve evrensel) altında toplanmıştır. Sonuç olarak bu araştırmada, yabancıların gözünden Türkler genel olarak olumlu algılanmakta ve kendilerine has özelliklerinin olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Kimlik, Türk kimliği, Algı, Türk algısı, Değer Eğitimi

Abstract
The identity of a nation is a phenomenon that has emerged for many years and contains many elements. At the head of these elements are language, flag, culture, value judgments and lifestyles. Identity depicts that nation as a synthesis of all of these facts. In this context, it is important how Turkish identity is perceived. The aim of this qualitative work is to identify the words spoken about the Turks in the eyes of those who have left a mark on the world in order to create a different point of view and to consider these words in the context of value education. In the study, the document analysis method used in the qualitative research methods was used and the data were analyzed by using the content analysis technique. When we look at the findings, 19 values were found in the words of the Turks who were left behind in the world and these values were collected under 4 categories (national, Turkic, religious and universal). As a result, in this survey, the Turks are generally perceived as positive by their foreigners and their unique characteristics are seen.

Keywords
Identity, Turkish identity, Perception, Turkish sense, Value Education

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri