• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • -

    2022 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 577
    Bugün Toplam : 154
    Genel Toplam : 531442

GENEL SÖZLÜKLERİN BÜTÜNCÜL VE PARÇACIL YAPILARINDA ÖZEL YER ADLARININ YERİ: TÜRKÇE SÖZLÜK’TE İL VE İLÇE ADLARI
(PLACE OF SPECIAL PLACE NAMES IN MACRO AND MICRO STRUCTURE OF GENERAL DICTIONARIES: PROVINCE AND DISTRICT NAMES IN TÜRKÇE SÖZLÜK )

Yazar : Sami BASKIN    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 59
Sayfa : 345-366


Özet
Genel sözlükler, özelleştirilmiş sözlüklerin aksine belirli bir konu ya da tarzla daraltılmamış eserlerdir. Ancak başta sözlük bilimsel nedenlerden ve fiziksel kapasitenin sınırlılığından kaynaklanmış bazı sınırlandırmalar içerirler. Bu yüzden genel sözlükler görünürde ait oldukları dilin tüm ögelerini barındırsa da genellikle yaygınlık kazanmamış terimler, özel adlar vb. dil birimlerini içermezler. Bu sözlüklerin hangi dilsel birimleri kapsayacağı, hangilerini de dışarıda bırakacağı sözlüğün makro yapısı ile ilgilidir. Sözlük hazırlayanlar bu makro yapıyı inşa ederken daha önce belirledikleri ilkeler doğrultusunda hareket eder ve derlemlerini şekillendirirler. Ancak makro yapıyı görünür kılan, kullanıcıları daha çok ilgilendiren kısım, sözlüğe dâhil edilen dil birimlerinin sunuluş biçimidir. Bu da sözlüğün mikro yapısı ile ilgilidir. Bu yapıda “madde başı, heceleme, telaffuz, etimoloji, morfoloji ve dil bilgisi, anlam, tanıklayıcı örnekler ve alıntılar” gibi sözlüksel veriler yer alır. Bu çalışmada amaç, genel bir sözlük olan Türkçe Sözlük’te özel yer adları kapsamındaki il ve ilçe adlarının durumlarının belirlenmesi ve sözlükte tespit edilen eksikliklere yönelik sözlüğü geliştirici çeşitli önerilerin hazırlanmasıdır. Bu amaca uygun olarak belge tarama yöntemi ile önce Türkçe Sözlük’te yer alan il ve ilçe adlarını içeren maddeler tespit edilmiş, sonra modern yabancı sözlüklerde de il ve ilçe adlarının nasıl işlendiği gösterilmiştir. Tartışma kısmında ise bir genel sözlüğün bu adlar karşısında nasıl bir yol izleyeceği değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmelerde bir genel sözlüğün yazımında il ve ilçe yer adlarını içeren maddelerde izlenebilecek yollar Türkçe ve İngilizce (Oxford Dictionary ve Cambridge International Dictionary of English) sözlüklerinden örneklerle tanıklandırılmıştır. Sonuç kısmında ise özel yer adları ile ilgili öneriler ve örnek madde tasarımları sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
genel sözlükler, özel yer adları, makro yapı, mikro yapı

Abstract
General dictionaries, unlike customized dictionaries, are works that are not narrowed down to a specific subject or style. However, they contain some limitations, mainly due to lexicological reasons and limitations of physical capacities. Thus, although the general dictionaries apparently contain all the words of the language to which they belong, they don’t often include language units such as unfamiliar terms, special names etc. Which linguistic units these dictionaries will cover and which will exclude relates to the macro structure of the dictionaries. While building this macro structure, dictionary makers move in line with the principles they set before and and shape their collections. However, what makes the macro structure visible and concerns the users more is the presentation of the language units included in the dictionary. This is about the micro structure of the dictionary. This structure contains lexical items such as "lexical entry, spelling, pronunciation, etymology, morphology and grammar, meaning, testimonials and quotations". The purpose of this study is to determine the status of province and district names within Turkish Dictionary, a general dictionary, and to prepare various proposals to develop the dictionary for the deficiencies identified in the dictionary. In accordance with this purpose, items containing the names of provinces and districts in the Turkish Dictionary were identified with document scanning method and has been shown to how province and district names were processed in modern foreign general dictionaries. In the discussion part, it has been evaluated how a general dictionary will follow these names. In these evaluations, the ways to follow items including province and district names in writing a monolingual general dictionary were witnessed with examples from Turkish and English (Oxford Dictionary and Cambridge International Dictionary of English) dictionaries. In the conclusion part, proposals and sample material designs about special place names are presented.

Keywords
general dictionaries, special place names, macro structure, micro structure

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri