• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 232
    Bugün Toplam : 94
    Genel Toplam : 574167

KANDİYELİ ALİ RÂŞİD EFENDİ VE TERKÎB-İ BENDİ
(ALİ RAŞİD EFENDİ WHO IS FROM KANDİYE AND HIS TERKİB-İ BEND )

Yazar : Mehmet ALTUNMERAL    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 58
Sayfa : 55-75


Özet
Ali Râşid Efendi Giritlizâde İsmail Efendi’nin oğludur. 1274/1858’de Kandiye’de doğdu. Devlet kademesinde çeşitli görevler yaptı ve 25 Şubat 1918’de vefat etti. Trabzon’da görev yaptığı sırada Sâlnâme-i Vilâyet-i Trabzon’un kimi nüshalarını tertip etti. Bugün elimizde Râşid’in üç eseri bulunmaktadır.Bu eserler; Safâ’u’l-Kulûb (1307/1889-1890), Nümûne-i Hikmet (1312/1894-1895) ve Terkîb-i Bend (1299/1881-1882). Çalışmamızın konusu Terkib-i Bend adlı Hanya’da basılan eseridir. Bu eser 20 benddir. Her bendde 11 beyit bulunmaktadır. Ali Râşid Efendi eserini hazırlarken Ziyâ Paşa’nın aynı adlı eserinden etkilenmiştir. Çalışmamızın amacı Terkîb-i Bend metnini araştırmacıların hizmetine sunmaktır.

Anahtar Kelimeler
Ali Râşid, Terkîb-i Bend, Safâ´u’l-Kulûb, Nümûne-i Hikmet, Kandiye.

Abstract
Ali Raşid Efendi is son of Giritlizade İsmail Efendi. He borned at Kandiye in 1274/1858. He did some jobs at govenment service and died in 25 February 1918. When he worked in Trabzon organijed Salname-i Vilayet-i Trabzon’s some serials. Today we have Raşid’s three works. Safau’l-Kulub (1307/1889-1890), Nümune-i Hikmet (1312/1894-1895) and Terkib-i Bend (1299/1881-1882). Our works subject is his Terkib-i Bend named work that was printed in Hanya. It is formed 20 stanzas. It has 11 couplets in each stanza. When Ali Raşid Efendi preparing his work he was influenced Ziya Paşa’s same named work. Our works aim is put Terkib-i Bend’s text at researchers disposal.

Keywords
Ali Raşid, Terkib-i Bend, Safa´u’l-Kulub, Nümune-i Hikmet, Kandiye.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri