• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 98
  Bugün Toplam : 70
  Genel Toplam : 442847

CEMAL SÂFÎ'NİN TEK HECE ŞİİRİ ÜZERİNE GÖSTERGEBİLİMSEL BİR OKUMA DENEMESİ
(AN ATTEMP OF SEMIOTIC READİNG ON CEMAL SÂFÎ'S TEK HECE POEM )

Yazar : Abdulkadir BAYRAM    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 57
Sayfa : 1743-1755


Özet
Metin çözümlemeleri, tahlil çalışmaları yıllardır genellikle iki farklı bakış açısı üzerinden ilerlemektedir. Birincisi metin yazarının; yaşadığı ortam, büyüdüğü ortam, başından geçenler, yazarın çevresi, ailesi, yaşadığı zamanın siyasi ve sosyal olayları, yazarın yaşadığı mekan, metni oluşturduğu tarihe göre yazarın yaşı gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılan tahlildir. İkincisi ise metin merkezli yaklaşımla yapılan tahlildir. Bu yaklaşımda göz önüne alınan haricî unsurlar değildir. Metin merkeze alınır. Göstergebilimsel çözümleme yöntemi de metin merkezlidir. Bu yöntemde metindeki göstergeler (kelime ya da cümle), bu göstergelerin ifade ettiği göndergeler, metnin genel akışı, izotopik ve dizgesel yapı, seslerin kullanımı, bazen noktalama işaretleri bile göz önüne alınır. Bunlar tek tek gösterge olarak ele alınır. Metnin "anlam haritası" ortaya çıkarılarak derin yapıya ulaşmak amaçlanır. Roland Barthes, Algirdas Julien Greimas, Vladimir Propp gibi göstergebilimciler metinleri çözümlemek için çeşitli yöntemler geliştirmişlerdir. Bazı göstergebilimciler metin türlerinde genel eksenler oluşturup bu ekseni bütün metinlere uygulamayı amaçlamıştır. Bazıları ise her metni kendi içinde değerlendirip metnin kendine özgü yapısıyla ilgili değerlendirme yapmış ve her metnin kendine ait olan derin yapısını göstergebilimsel çözümlemeyle ortaya çıkarmaya çalışmışlardır. Bu makalede Cemal Sâfi'nin "Tek Hece" adlı şiiri göstergebilimsel çözümleme yöntemlerinin ışığında incelenmeye çalışılmıştır. Metnin yüzeysel anlamının dışında derin yapısındaki anlamlara ulaşılması amacıyla göstergebilimsel bir okuma denemesinde bulunulmuştur. Göstergeler, izotopiler (yerdeşlikler), dizgesel yapı ve bağlamlar açığa çıkarılarak metinde bulunan anlam haritaları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Göstergebilim, Cemal Sâfi, göstergebilimsel çözümleme, Tek Hece, yerdeşlik.

Abstract
Text analysis, assay work is often progresses over years two different perspectives. First text author, living enviroment, growing enviroment, his story, the author's relative, his family lived in the time of political and social events, the place where the author lived, criteria such as the author's age based on the date that render the text is analyzed with consideration. The second is text-based approach is the analysis made. This approach is not taken into consideration external factors. Text taken center. Semiotic analysis method is based in the text. In this method indicators in the text (word or phrases) are referent expressed by these indicators, the structure of the text, isotopic and systematic structure, the use of sound , sometimes even punctuation marks are taken into consideration. They are treated as i

Keywords
Semiotics, Cemal Safi, semiotic analysis, Tek Hece, isotopes

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri