• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • -

    2022 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 67
    Bugün Toplam : 91
    Genel Toplam : 530653

Kişi Adları Üzerine Dilbilimsel Bir Çalışma (Ağrı İli Örneği)
(A Linguistic Study on Person Names (An Example of Agri Province) )

Yazar : Mehrali CALP    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 52
Sayfa : 27-49


Özet
Kişi adlarının kullanımı gerek kişi gerekse toplum ve kamu yönetimi bakımından önemli bir işleve sahiptir. Adlar, kişiye kimlik kazandırmakta, toplum kültürünü korumakta; kamu yönetiminin kişilerle olan ilişkisini sürdürmesine hizmet etmektedir. Bu çalışmanın amacı, ülke geneli ile Ağrı ilinde en çok kullanılan kişi adlarının köken olarak benzerlik ve farklılıklarını belirlemek ve onları dilbilimsel özellikleri açısından incelemektir. Araştırma, tarama modeline dayalı betimsel bir çalışmadır. Veriler doküman incelemesi yoluyla toplanmıştır. Çalışma kapsamında Türkiye genelinde en çok kullanılan 51 erkek, 70 kadın adı ile Ağrı il merkezinde en çok kullanılan 66 erkek ve 68 kadın adı olmak üzere toplam 255 ad incelenmiştir. Çalışma sonunda Ağrı ilinde kullanılan adlar ile Türkiye genelinde tercih edilen adlar arasında büyük ölçüde benzerlik olduğu; ancak son yıllardaki siyasi hareketler kapsamında ortaya çıkan etnik aidiyete bağlı olarak az da olsa bir farklılaşma belirmeye başlamıştır.

Anahtar Kelimeler
Ağrı ili, kişi adı, simgeleştirme, dilbilim, kişi adları bilimi.

Abstract
The using of person name has an important function in terms of persons, society and public administration. Names gain an identity to i

Keywords
Agri province, name, symbolization, linguistic, anthroponomy.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri