• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 69
  Bugün Toplam : 173
  Genel Toplam : 408158

İlkokul 4. Sınıfta Uygulanan Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Öğrencilerin Yaratıcılık Düzeylerine Etkisi
(The Effect of Creative Drama Activities in the Fourth Grade of Primary School in Turkey on Creativity Levels of Students )

Yazar : A. Halim ULAŞ  Gökçe TEDİK, Oğuzhan SEVİM  
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 52
Sayfa : 331-350


Özet
Bu araştırmanın amacı, yaratıcı drama etkinliklerinin ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin yaratıcılık becerilerinin gelişimine etkisini incelemektir. Araştırmada ön test- son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Çalışma gurubunu Erzurum’da bulunan Aydın Doğan İlköğretim Okulu 4-A ve 4-B sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma grubunda 17 kontrol, 17 deney olmak üzere 34 öğrenci yer almıştır. Veri toplama aracı olarak 1977’de Raudsepp tarafından geliştirilen ve Çoban (1999) tarafından Türkçeye uyarlanan “Ne Kadar Yaratıcısınız?” ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde 18.0 paket programından faydalanılarak frekans ve yüzde değerleri, parametrik testlerden bağımsız gruplarda t- testi ve One Way ANOVA, nonparametrik testlerden Mann Whitney U Testi kullanılmıştır. İstatistiksel sonuçların anlamlılığı %95 güven aralığında p<0,5 düzeyinde incelenmiştir. Araştırmanın sonunda yaratıcı drama etkinliklerinin öğrencilerin yaratıcılık düzeyleri üzerinde olumlu etki yaptığı; cinsiyet, anne-babanın eğitim ve gelir düzeyi açısından yaratıcılık düzeylerinin anlamlı bir farklılık göstermediği anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yaratıcı drama, yaratıcılık, cinsiyet, eğitim düzeyi, gelir düzeyi.

Abstract
General purpose of the research is to examine effect of creative drama activities in the fourth grade of primary school on creativity abilities development of students. In the study,according to the purpose ,pretest-posttest experimental design with control group has been used. Sample of the study is formed by students of 4A and B classes in Aydın Doğan Primary School in Erzurum. As 17 control and 17 experimental, totally 34 students have been involved in the working group. As data collection tool, developed by Raudsepp in 1979 and adapted into Turkish by Çoban (1999) the scale “How creative are you” has been applied. In data analysis,using 18.0 packet program, frequency and percent values, in the groups free from parametric tests t-test and one way ANOVA , as nonparametric tests Mann Whitney and U test have been applied. Significancy of statistical results has been examined on % 95 confidence interval level of p<0,5. As a result, in the study with pretest-posttest experimental design with control group it has been observed that creative drama activities have a positive effect on studets’ creativity abilities. However, there are no effects of gender, educational levels of parents, level of income on creativity abilities of them.

Keywords
Creative drama, creativity, gender, educational level, level of income.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri