• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 120
  Bugün Toplam : 30
  Genel Toplam : 397516

Tarih ve Siyasetnameler Çerçevesinde Klasik Türk Edebiyatında Vezir Hikâyeleri
(Vizier Stories in Classical Turkish Literature within the Frame of History and Politic Books )

Yazar : Murat ÖZTÜRK    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 49
Sayfa : 73-94


Özet
Siyasetnameler sultanlara ve diğer devlet adamlarına devlet yönetimiyle ilgili öğüt vermek için yazılan eserlerdir. Yazar/şair bu öğüt ve fikirleri aktarırken tarihte yaşanmış olaylardan ve hafızalarda iz bırakmış yöneti-cilerden örnekler verir. Bazen konuya uygun kıssalar anlatır ve böylece yöneticilerin tarihî olaylardan ders çıkarmasını ister. Klasik Türk edebiyatında kaleme alınan ve kahra-manları sultan, vezir gibi tipler olan pek çok kurgusal eserde de yönetici hikâyeleri anlatı-lırken tarihî şahsiyetlere telmihte bulunulur ve devlet adamlarına nasihat verilir. Çoğu defa kurmaca dünyanın kahramanlarının maceralarıyla tarihî kişiliklerin yaşadıkları birbirine benzer. Bu durum ahlakî eserlerde anlatılan pek çok hikâyede de kendisini gösterir. Bu makalede de klasik Türk edebi-yatının mensur ve manzum hikâyelerindeki vezir tiplerinin maceraları ve görünümleri siyasetname tarzında yazılmış eserlerdeki fikirler ve tarihteki benzer olaylar paralelli-ğinde ele alınmıştır. Böylelikle klasik dö-nemde farklı alanlarda yazılan eserlerin edebiyat ve tarih incelemeleri için ortak kaynaklık değerleri ortaya konmaya çalışıl-mıştır.

Anahtar Kelimeler
siyasetname, mesnevi, mensur hikâye, vezir, tarih.

Abstract
to the sultans and the other statesmen as regards to the administration of the State. By quoting these advice and ideas, the writer/poet gives examples of some historical events and administrators who have made a mark on the mind. S/he sometimes tell congruous anectodes aimed to lead the administrators to gain expe-rience from the historical events (circumsttan-ces). Within classical Turkish literature in many fictional works protagonists of which are cha-racters like sultans and viziers, the narrators give advice to the administrators by referring to historical important persons. The adventures of the heroes of the fictional world and those of the historical ones frequently resemble each other. This kind of case is also seen in several stories told in the moral works. In this article, the adventures and appearances of the types of viziers in stories written in prose and poems in classical Turkish literature are examined with a parallelism to the ideas written in the works in the form of politicbooks and similar events in history. In this way, the common bibliographical values of the works written in different discipli-nes in the classical period for investigations of literature and history are tried to be found out.

Keywords
politic books, mathnawi, prose story, vizier, history.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri