• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 80
  Bugün Toplam : 72
  Genel Toplam : 463886

Postmodern Dünyada Geleneğin Yeniden İnşası ya da Ticari Bir Meta Olarak Keşfi ve Çağdaş Türk Romanında Gelenek Sorunu
(Reconstruction or Invention of Tradition as a Commercial Meta in Postmodern World and Tradition Problem in Modern Turkish Novel )

Yazar : Fatih YALÇIN    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 49
Sayfa : 171-184


Özet
Bu çalışmada modern dönemden postmodern döneme geçiş sürecinde gele-neğin edebiyat dünyasında itibar kazanma-sının sebepleri irdelenmeye ve bu değişim postmodernizmin felsefi ve sosyolojik temelleriyle ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda modern ve postmodern dönemdeki gelenek algısı karşılaştırılarak farklılıklar ortaya konulmuş bu değişimin geleneğin yeniden inşası mı yoksa ticari bir meta olarak keşfi olarak mı değerlendiril-mesi gerektiği sorusuna cevap aranmıştır. Çalışmanın sonunda ise çağdaş Türk ro-manından seçilen örnekler aracılığıyla geleneğin edebiyat metnine yansıtılış biçi-mi ve bu bağlamda yazarın özgürlük alanı-nın sınırları sorgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Postmodernizm, mo-dernizm, gelenek, roman.

Abstract
This study aims to examine the reasons of tradition’s gaining repetition in the world of literature during the period of transition from modernism to postmodernism and this change, on the other hand, is tried to be associated to the philosophical and sociolog-ical basis of postmodernism. Concordantly, the differences are put forward by compar-ing the sense of tradition in modern and postmodern period and an answer is sought whether this change should be evaluated as reconstruction or invention of tradition as a commercial meta. In the end of the study, through the examples selected from Turkish novels, the way of tradition’s reflection to a literary text and the limitations of author’s realm of freedom are questioned.

Keywords
Postmodernism, modernism, tradition, novel.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri