• Quick Access
  • Counter
  • Online Visitors : 66
    Today Total : 1
    Grand Total : 564537

Summary


Dârü’l-Elhân Külliyâtı, Nazarî ve Amelî Türk Mûsikîsi ve Zekâî Dede Efendi Külliyatında “Ney” Sazının Geçtiği Güfteler Üzerine Bir İnceleme
Klasik Türk mûsikîsinde nota koleksiyonlarının önemli bir yeri vardır. Çalışmada Türk Mûsikîsi kaynakları evreni, Dârü’l-Elhân Külliyâtı, Nazarî ve Amelî Türk Mûsikîsi ve Zekâî Dede Efendi Külliyatı Repertuvarı örneklem grubunu oluşturmaktadır. Bu çalışma ile üç kaynakta yer alan eserlerin güftelerinde geçen ney kelimesinin asıl ve sembolik anlamlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Örneklem kapsamında üç kaynak incelenmiş, ney kelimesinin geçtiği güftelerden bestelenmiş eserler tespit edilmiş, eserlerin notaları örneklem kapsamına alınmış, eserlerin güfte analizi ve vezin kalıpları incelenerek tablolaştırılmıştır. Ayrıca güftelerin şekil özelliklerine yer verilmiştir. Çalışma sonunda; incelenen kaynaklarda ney kelimesinin geçtiği sekiz güfte olduğu, ney kelimesinin üçer güfte sayısıyla Dârü’l- Elhân Külliyâtı ve Zekâî Dede Efendi Külliyâtında daha fazla yer aldığı, sekiz güfte incelendiğinde form olarak murabba beste formunun daha çok tercih edildiği, îkâ olarak çenber ve muhammes îkâlarının aynı oranda sıklıkla tercih edildiği ve daha çok aruzun “Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün” kalıbı ile yazıldığı görülmüştür.

Keywords
Ney, Güfte Analizi, Dârü’l-Elhân Külliyâtı, Nazarî ve Amelî Türk Mûsikîsi, Zekâî Dede Efendi Külliyâtı.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri