• Quick Access
  • Announcements
  • -

    2022 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.


  • Counter
  • Online Visitors : 306
    Today Total : 1
    Grand Total : 531442

Summary


Yedinci Sınıf Türkçe Dersi Millî Kültür Temasının Barış Manço Şarkılarıyla Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi
Bu araştırmada, yedinci sınıf Türkçe dersi millî kültür temasında işitsel/görsel bir öğretim materyali olarak kullanılan Barış Manço şarkılarının öğrenci başarısına etkisi incelenmiştir. Karma yöntem desenlerinden olan keşfedici desenin kullanıldığı araştırmada, ön test-son test kontrol gruplu yarı-deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Erzurum il merkezinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini yürüten bir ortaokulda, yedinci sınıfta öğrenim gören 51 öğrenciden oluşmaktadır. Kontrol grubundaki yedinci sınıfta dersler, geleneksel yöntemle şarkıdan oluşan öğretim materyallerinin dinletilmeden/izletilmeden şiir formunda okutulmasıyla gerçekleştirilirken, deney grubunda dersler şarkıların dinletilmesi/izletilmesiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Doküman İnceleme Tekniği Verileri, öğrencilere ait bilgileri tespit etmek amacıyla Kişisel Bilgi Formu ve Millî Kültür Teması Dinlediğini/İzlediğini Anlama/Anlatma Başarı Testleri kullanılmıştır. Kişisel bilgi formunun analizinde betimsel istatistiki işlemler, uygulamadan elde edilen nicel verilerin analizinde homojenlik testi sonuçlarına göre parametrik (t-testi ve varyans analizi) ve nonparametrik testler (u testi ve wilcoxon testi) kullanılmıştır. Uygulamanın deney ve kontrol grubunun her ikisinde de başarı üzerinde olumlu yönde etkili olduğu fakat deney grubunda geleneksel öğretim programına göre başarının anlamlı düzeyde daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretim materyali olarak Barış Manço şarkıları “müzik destekli öğretim” yöntemiyle sistemli ve düzenli bir şekilde kullanılabilir.

Keywords
Millî kültür teması, müzik destekli öğretim, Barış Manço şarkıları

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri