• Quick Access
 • Announcements
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Counter
 • Online Visitors : 108
  Today Total : 1
  Grand Total : 408154

Summary


İlkokul 4. Sınıfta Uygulanan Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Öğrencilerin Yaratıcılık Düzeylerine Etkisi
Bu araştırmanın amacı, yaratıcı drama etkinliklerinin ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin yaratıcılık becerilerinin gelişimine etkisini incelemektir. Araştırmada ön test- son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Çalışma gurubunu Erzurum’da bulunan Aydın Doğan İlköğretim Okulu 4-A ve 4-B sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma grubunda 17 kontrol, 17 deney olmak üzere 34 öğrenci yer almıştır. Veri toplama aracı olarak 1977’de Raudsepp tarafından geliştirilen ve Çoban (1999) tarafından Türkçeye uyarlanan “Ne Kadar Yaratıcısınız?” ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde 18.0 paket programından faydalanılarak frekans ve yüzde değerleri, parametrik testlerden bağımsız gruplarda t- testi ve One Way ANOVA, nonparametrik testlerden Mann Whitney U Testi kullanılmıştır. İstatistiksel sonuçların anlamlılığı %95 güven aralığında p<0,5 düzeyinde incelenmiştir. Araştırmanın sonunda yaratıcı drama etkinliklerinin öğrencilerin yaratıcılık düzeyleri üzerinde olumlu etki yaptığı; cinsiyet, anne-babanın eğitim ve gelir düzeyi açısından yaratıcılık düzeylerinin anlamlı bir farklılık göstermediği anlaşılmıştır.

Keywords
Yaratıcı drama, yaratıcılık, cinsiyet, eğitim düzeyi, gelir düzeyi.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri